Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: inglise keel,1. kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:2
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:inglise keel,1. kursus
Õpetaja:Anne Linde
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20x70min

Eesmärgid:

arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles

Õpitulemused:

Õpilane oskab kirjutada ametlikku kaebekirja.
Õpilane saab aru ingliskeelsetest kuulamis- ja lugemistekstidest.
Õpilane oskab kasutada erinevaid oleviku ja mineviku ajavorme (simple, continuous, perfect).
Õpilane oskab oma mõtteid väljendada inglise keeles, kasutades erinevaid ajavorme ja tunnis õpitud sõnavara.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele.
Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on Individual and Society.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd:


1) kuulamis- ja lugemistest (detsember 2021)

2) sõnavara- ja grammatikatest (veebruar 2022)

3) ametliku kaebekirja kirjutamine (veebruar 2022)

 

Testide hindamisskaala on järgnev:


90% -100% hinne 5
75% – 89% hinne 4
50% – 74% hinne 3
20% – 49% hinne 2
0% – 19% hinne 1

 

Ametliku kirja hindamisjuhend on leitav Innove kodulehel:

https://innovesa.sharepoint.com/sites/SA_Innove_testide_keskus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2019%2FKirjutamisosa%20hindamisskaalad%20%28RE%20inglise%20keel%202019%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2019


 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Lisaks ei tohi ükski hindeline töö olla sooritamata või hinnatud hindega üks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Sõnavara- ja grammatikatesti, ametliku kirja ning lugemisharjutuste vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6.tund kell 16.10-17.25. Kuulamisharjutuste vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

New Headway Upper Intermediate õpik, töövihik, CD, iTools, ning erinevad töölehed

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.