Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Stereomeetria

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Stereomeetria
Õpetaja: Nele Mäemuru
Klass: 12IT, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19×70 min

Eesmärgid:

Õpilane kasutab matemaatilist keelt, väljendab oma mõtteid ja lahenduskäike selgelt ja täpselt, koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid õpitulemuste omandamiseks.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

1) teab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;

2) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;

3) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala;

4) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad. Pöördkehad; silinder, koonus ja kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, vöö ja sektor. Silindri, koonuse või kera ruumala valemi tuletamine. Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade kohta. Hulktahukate ja pöördkehade lõiked tasandiga. Rakendusülesanded. 

Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud.

Hindamine:

Kursuse lõpus toimub arvestustöö, mille hinne on kursuse hinne. Arvestustöö hinde piirid on järgmised:

5 -> 90-100%,

4 -> 75-89%,

3 -> 50-74%,

2 -> 20-49%,

1 -> 0-19% (sh tegemata töö).

Jooksvate töödena võib hinnata tunnikontrolle, koduseid töid või muid õppeülesandeid hindeliselt (5, 4, 3, 2, 1) või arvestuslikult (arvestatud A ja mittearvestatud MA). Jooksvate tööde hindepiirid võivad erineda kontrolltöö hindepiiridest ning need ei mõjuta kursuse hinnet. Hindepiirid võivad mõnel tööl olla madalamad, kuid neid kindlasti ei tõsteta.  

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpus toimub arvestustöö, mille hinne on kursuse hinne.

NB! Kui tuleb distantsõpe, siis võivad hindamise kriteeriumid muutuda: muudatuste vajalikkuse üle otsustavad aineõpetaja ja õpilased ühiselt.

NB! Stuudiumi arvutatud keskmine hinne on aritmeetiline keskmine kõigist sisestatud hinnetest ning lõpphinde kujunemisel ei lähtuta sellest vaid ainepassist!

Kooliastme hinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Jooksvaid töid järele teha ei saa.

Kui arvestustöö jääb sooritamata puudumise tõttu, siis tuleb töö sooritada kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul pärast kooli naasmist (Stuudiumis fikseeritakse kuupäev). Kui õpilane ei soorita järeltööd õigeaegselt, hinnatakse kursust hindega „1“.

Kui arvestustöö ebaõnnestub, siis tuleb õpilasel kahe nädala jooksul (Stuudiumis fikseeritakse kuupäev) teha järelarvestus. Järelarvestust saab teha üldise järelvastamise ajal, registreerumisega Stuudiumis. Mõjuval põhjusel ja eelneval kokkuleppel on töö ajal puudumise korral võimalik teha eelnevale erandeid (näiteks sooritada töö enne määratud aega). Kui õpilane paneb end kirja järelevastamisele ja kohale ei saa mõjuval põhjusel tulla, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järelevastamise õpetajat Tiiu Läänistet: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita puudumisest, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! 

Järelarvestust ei ole võimalik teha sellisele tööle, mille puhul õpilane jäi vahele kõrvalise abi kasutamisega. 

NB! Selleks, et saada luba järelarvestusele registreeruda, tuleb õpetajale Stuudiumis fikseeritud kuupäevaks esitada korrektne vigade parandus koos analüüsiga vastavalt järgnevale juhendile: https://goo.gl/XZRHgJ

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:

1) Lepmann, L jt Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013

Soovituslik:

1) http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid

2) http://www.welovemath.ee/

3) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.