Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Praktiline eesti keel III

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Eesti keel
Nimetus: Praktiline eesti keel III
Õpetaja: Katrin Roodla
Klass: 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Arendada erinevate tekstiliikide tõlgendamist ja parandada keelekasutust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning mõistab vihjelist keelekasutust;
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi käsitlevas ametlikus arutelus;
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust;
4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti;
5) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti, vältides plagiaati;
6) kasutab elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe usaldusväärsust;
7) valdab eesti kirjakeelt;
8) oskab lahendada lugemisülesannet ja kirjutada arutlevat kirjandit.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kõnelemine
Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel.
Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses.

Kirjutamine
Arutleva teksti kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

Lugemine
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine.
Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).
Teabeotsinguoskuste tõhustamine.

Kuulamine
Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine.

Hindamine:

Kursuse jooksul hinnatakse  lugemisülesannet, kirjandit, proovieksamitööd, kontrolltööd (kirjavahemärgid), teemade lähivaatlusi, vajadusel kodu- ja tunnitöid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul saadud hinnetest. Kui mitterahuldavaid (2) või nõrku (1) hindeid on kaks või rohkem, tuleb kursusehinne mitterahuldav. Kui üks töö on sooritatud mitterahuldavale hindele või sooritamata, siis ei ole kursusehinne kõrgem kui rahuldav (3).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused saab likvideerida järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul või sooritades kursuse arvestustöö.

Õppematerjalid:

Töölehed ja materjalid õpetaja käest; M. Kumpase, A. Mundi ja M. Rossi õpik ja töövihik ”Johannes 3”

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.