Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Draamakursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:2
Aine:Draamakursus
Nimetus:Draamakursus
Õpetaja:Katrin Roodla
Klass:10KU
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

10 auditoorset tundi, 10 tundi rühmatööd (dramatiseerimine ja lavastamine)

Eesmärgid:

Omandada

  1. draamakunsti põhialused ja teatri tähendus meie kultuuris,
  2. põhiteadmised avalikust esinemisest,
  3. oskused ennast väljendada teatrikeele ja vahendite kaudu,
  4. teadmised eesti teatri ajaloost,
  5. oskus valida lavale sobivat alusteksti ja planeerida rühmas lavastusprotsessi.
Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane

1) tunneb eesti teatri ajaloo põhijooni;

2) tajub nüüdisteatri olemust ja mitmekesisust, selle põhjusi;

3) on vaadanud ja analüüsinud etendust, kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud teatrimärke;

4) on saanud kogemuse alusteksti lavakeelde töötlemisel, lavakeele rakendamisel ühisloomingus.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul saab õpilane ülevaate eesti teatri arenguloost, teatri funktsioonist, nüüdisteatri olemusest ja žanride mitmekesisusest; õpilane õpib vaatlema etendust teatrikeelele tuginedes. Praktilises pooles tehakse mitmeid häälel, žestidel, lavalisusel, improvisatsioonil põhinevaid harjutusi, analüüsitakse heli, hääle ja liikumise võimalikku mõju. Kursusel valmib projektitööna ühisloomingul põhinev lavastus.

Hindamine:

Õpilased osalevad auditoorses õppetöös, vaatlevad etendust ja kirjutavad teatrietenduse analüüsi, teevad individuaalseid ja paaristööna loovharjutusi, õpivad rühmas. Õpilane sooritab kursuse jooksul kaks arvestuslikku tööd (etenduse analüüsi kirjutamine ja praktiline omaloominguline projekt (lavastus)).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete põhjal. Õpilane sooritab kursuse jooksul kaks arvestuslikku tööd (analüüsi kirjutamine ja praktiline omaloominguline projekt (lavastus)). Mõlemad arvestuslikud tööd peavad õpilasel olema positiivsele hindele sooritatud, et kursusehinne oleks positiivne (s.t vähemalt "3"). Ülejäänud hinded, kui neid tekib, on protsessihinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on ebaõnnestunud või õigeks ajaks tegemata jäänud arvustuse järelevastamiseks aega kaks õppenädalat. Lavastuse eest saamata jäänud hinde järelevastamiseks tuleb sooritada kahe nädala jooksul asendusülesanne, juhul kui puudumiseks oli mõjuv põhjus. Järelevastamine toimub vastavalt TTG kodukorrale.

Õppematerjalid:

Slaidid TERAs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.