Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kultuurisuuna tutvustuskursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:2
Aine:Kultuurisuuna tutvustuskursus
Nimetus:Kultuurisuuna tutvustuskursus
Õpetaja:Katrin Roodla
Klass:10KU
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

8 (2×70 min) kontaktkohtumist kultuurisuuna eri valdkondade õppejõududega, sh õppekäik Viljandi kultuuriakadeemiasse, kursusetöö kaitsmine (4×70 min)

Eesmärgid:

Anda ülevaade kultuurivaldkonna erialadest.

Tutvustada Tartu Ülikooli õppehooneid ja erialaspetsiifilisi asutusi.

Suunata õpilast mõtlema edasistele karjäärivõimalustele gümnaasiumis valitud õppesuunal. Arendada kriitilist mõtlemist, suulise eneseväljenduse ja avaliku esinemise oskust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:

  1. tunneb humanitaarvaldkonna põhiolemust;
  2. on arendanud silmaringi oluliste valdkonna (õppe)asutuste ja esindajate osas;
  3. oskab ennast analüüsida ja seostada konkreetse valdkonna tegevusega;
  4. teeb järeldusi õppesuuna valiku ja karjäärivõimaluste kohta;
  5. on arendanud üldistamisoskust;
  6. oskab avalikult esineda ja teha olukorrale vastavalt keelelisi valikuid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppejõudude juhendamisel toimuvad loengud ja õpitoad erinevates kohtades erinevatel humanitaarvaldkonna teemadel.

Õpilane kirjutab ette antud struktuuri järgides igast kohtumisest ülevaate ja kursuse kui terviku põhjal kriitilise analüüsi, koostab läbimõeldud struktuuri silmas pidades õpimapi.

Õpilane valmistab ette suulise esinemise kaitsmiseks.

Hindamine:

Hindamisel võetakse arvesse osalemist loengutes, töötubades, õppekäikudel; õpimapi koostamist ja selle avalikku kaitsmist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphinne kujuneb loengutest, õpitubadest, õppekäikudest osavõtu, õpimapi kvaliteedi ja avaliku kaitsmise põhjal.

Kui õpilane on puudunud 4-5 tundi, ei saa olla  kursusehinne kõrgem kui „hea“; 6-9 tundi, siis „rahuldav“; 10 ja rohkem tundi, siis „mitterahuldav“. Kaitsmiskomisjonile jääb õigus tõsta hinnet suurepärase mapi ja esinemise korral, kui õpilane on puudunud mõjuval põhjusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Ei ole võimalik. Kaitsmisele mitteilmumine tuleb kõne alla üksnes mõjuval põhjusel, mis tuleb aineõpetajaga enne kooskõlastada.

Õppematerjalid:

Õppejõudude slaidid, infomaterjalid.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.