Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Mikro­ ja megamaailma füüsika

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Loodusained
Periood:2
Aine:Füüsika
Nimetus:Mikro­ ja megamaailma füüsika
Õpetaja:Tanel Liira
Klass:12LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eeldusained on FLA, Mehaanika, Energia, Elekter ja magentism

Maht:

1 kursus, 35 tundi ehk 2 x 75 min/nädalas

Eesmärgid:

Kursuse lõpul õpilane:

1) kirjeldab mõisteid gaas, vedelik, kondensaine ja tahkis; 2) nimetab reaalgaasi omaduste erinevusi ideaalgaasi mudelist; 3) kasutab õigesti mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus, kastepunkt; 4) seletab nähtusi märgamine ja kapillaarsus ning oskab tuua näiteid loodusest ja tehnikast; 5) kirjeldab aine olekut, kasutades õigesti mõisteid faas ja faasisiire; 6) seletab faaside muutusi erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel; 7) kasutab hügromeetrit.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja tunneb füüsikaliste suuruste tähiseid ja ühikuid, teab mikro ja megamaailma põhimõisteid, seadusi ja nende rakendatavust praktikas, oskab lahendada arvutus­ ja graafilisi ülesandeid, vormistada lahendusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Aine ehituse alused. Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused. Molekulaarjõud. Vedelike omadused: voolavus ja pindpinevus. Märgamine, kapillaarsus ja nende ilmnemine looduses. Faasisiirded ja siirdesoojused. Mikromaailma füüsika. Välis­ ja sisefotoefekt. Aatomimudelid. Osakeste leiulained. Kvantmehaanika. Elektronide difraktsioon. Määramatusseos. Nüüdisaegne aatomimudel. Aatomi kvantarvud. Aatomituuma ehitus. Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia.Tuumareaktsioonid. Tuumaenergeetika ja tuumarelv. Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse. Megamaailma füüsika. Vaatlusastronoomia. Vaatlusvahendid ja nende areng. Tähtkujud. Taevakaardid. Astraalmütoloogia ja füüsika. Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. Kuu faasid. Varjutused. Päikesesüsteemi koostis, ehitus ja tekkimise hüpoteesid. Päike ja teised tähed. Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Meie kodugalaktika – Linnutee. Universumi struktuur. Suur Pauk. Universumi evolutsioon. Eesti astronoomide panus astrofüüsikasse ja kosmoloogiasse.

Hindamine:

Kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid: 1. Enesekontrollitestid 2. Hindelised testid 3. Arvestustöö (kontrolltöö) 4. Kirjalikud ülesanded 5. Praktiline töö 6. Iseseisev töö

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus loetakse läbituks, kui õppija on sooritanud kõik hinnatavad õpiülesanded (testi, kirjalikud koduülesanded, praktilised tööd, kontrolltöö, arvestustöö) vähemalt tulemusele 50%.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

J. Paaver Mikro­ ja megamaailma füüsika (http://opik.fyysika.ee/)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.