Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Orgaanilised ained meie ümber

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Keemia
Nimetus: Orgaanilised ained meie ümber
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eeldusaineteks on 10. klassi keemia kursused (keemia alused ja anorgaaniliste ainete praktiline kursus), 11. klassi praktilise keemia kursus ja 11. klassi „Orgaanilised ained“ kursus.

Maht:

Arvestuslikult 20 70-minutilist tundi, ~16 tundi auditoorse töö maht ~2 tundi kontrolltööde tunnid ja 2 tundi laboratoorseid töid laboris

Eesmärgid:

Üldeesmärgid:

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;

3. kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4. kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;

5. rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;

6. langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

7. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

8. on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja

määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi;

• kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ja looduses;

• selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel;

• võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi, koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid;

• võrdleb rasvade molekulide omadusi

• oskab selgitada koostada rasva molekuli koostist

• võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavaid võrrandeid;

• kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku;

• selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja rasvade) ehitust ja rolli looduses.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sisu lühikirjeldus (põhi teemad):

a) Karboksüülhapped.

b) Estrid ja amiidid. Rasvad.

c) Polümeerid: Liitumispolümerisatsioon ja polükondensatsioon.

d) Aldehüüdid ja ketoonid.

e) Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud.

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub kirjalikku 2 kontrolltööd (arvestuslik ajaline maht umbes 60 min).

Kontrolltöö hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% – hinne 4

74-50% – hinne 3

49-…% – hinne 2

 

Kolmas hinne kujuneb individuaalsete tööde esitamisest ja kahest laboritööst. Laboritööst on lubatud puududa ühel korral. Individuaalseteks töödeks on veel kohustuslikud e-töövihiku ülesanded HARNO Moodle keskkonnas. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata töid ei arvestata! (Näiteks interneti müstiline kadumine viimasel õhtul ei ole mõjuv põhjus.)

Kui üks individuaalsetest töödest on õigeaegselt esitamata või tegemata või sooritatud alla 50 protsendilisele tulemusele või on puudumine mõlemast laboritööst, siis individuaalne hinne langeb ühe palli võrra. Kui kaks tööd on esitamata või tegemata või alla 50% (või on puudumine mõlemast laboritööst ja üks test tegemata või sooritatud alla 50%), siis kahe palli võrra jne. Kõigi tööde hindeid ei saa kohe teada, sest õpetaja peab ülesandeid käsitsi ka hindama ja panema vastavad punktid. Individuaalse töö teste ja laboritööd eraldi ei hinnata ja selle eest tuleb üks koondhinne. Iga testi läbimise lävend on 50% ja see kehtib igale testile eraldi. Digitaalse e-töövihiku teste (e Moodle teste) võib lahendada piiramatu arv kordi enne tähtaega ja parim tulemus läheb arvesse. Lahendamise statistikat peab iga õpilane ise jälgima ja probleemide korral koheselt pöörduma aineõpetaja poole („paar tundi“ enne esitamist ja hilisemaid pretensioone ei arvestata). Lohakus ja unustamine ei ole põhjendus tegemata jätmisele!

Õpilane on kohustatud jälgima ise testide sooritustulemusi ja omama ülevaadet arvestatud ja arvestamata jäänud testide kohta. Harno Moodle keskkonnas toimuvad aeg-ajalt hooldustööd, mille kohta on esilehel vastav teade. Teadetesse tuleb suhtuda tõsiselt ja mitte jätta oma tegemised hooldustööde ajaks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet).

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% – hinne 4

74-50% – hinne 3

49-…% – hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on tehnoloogiasuunal 5 keemia kursust. Orgaanilised ained meie ümber kursus on viies kursus gümnaasiumis.

Vastavalt kooli õppekavale ei tohi õppeaine viimane kursus olla mitterahuldav.

Kooliastmehinne pannakse viie kursuse aritmeetilise keskmise hinde järgi.

Kui tuleb distantsõpe täies ulatuses, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltööde vastamiseks tuleb kasutada järele vastamiseks ettenähtud aega ja korda (neljap. 6 tund).

Kui kontrolltööst puudud või oled haige, siis järele vastamiseks on üks võimalus kogu perioodi jooksul. Esitamata/tegemata töö kohale ilmub Stuudiumis T-märk. Vastamata töö korral muutub see hindeks 1 („nõrk“). Koduste tööde esitamise statistikat saad jälgida e-tööviku keskkonnas HARNO Moodle. Individuaalseid (e-töövihiku) töid peale tähtaega uuesti esitada ja järele vastata ei saa (va ENNE esitamise tähtaega kirjalikult kokku lepitud tingimused. Kui õpilane haigestub ja ei saa esitada testi tähtajaks, siis piisab mõistliku aja jooksul kirjalikust teatest ENNE esitamise tähtaega Stuudiumis õpetajale. Teistel juhtudel testi esitamine vaidlustamisele ei kuulu!) Ind. tööde koondhinnet parandada ja uuesti teha ei saa, sest tegemist on õppeprotsessi hindega.

Kui paned ennast kirja järele vastamisele ja kohale ei tule, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järele vastamise õpetajat Tiiu Lääniste: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! Registreerimisel peab teavitama aineõpetajat.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Vastavalt kooli õppekavale ei tohi õppeaine viimane kursus olla mitterahuldav.

Kooliastmehinne pannakse viie kursuse aritmeetilise keskmise hinde järgi.

Õppematerjalid:

Keemia aluste õpik ja e-töövihik HARNO Moodle keskkonnas.

Kui puudud, siis jälgi Stuudiumis koduseid töid ja tunnis läbitud teemat. Tunnis jagatud materjal tuleb ise leida kaasõpilastelt või otsida õpikust.

Kõik videoloengud leiad siit:

https://sites.google.com/tammegymnaasium.ee/ttgkeemia/orgaanilised-ained-meie-%C3%BCmber

 

Iseseisvate tööde loetelu: Võimalikeks individuaalseteks töödeks on e-töövihiku ülesanded keskkonnas HARNO Moodle.

 

Konsultatsioon:

Keemia konsultatsioonile tuleb registreerida Stuudiumis õpetaja poolt määratud aegadel.

Kaks nädalat enne kursuse lõppu konsultatsioone enam ei toimu.

 

Esialgsed kontrolltööde toimumise ajad:

Kontrolltööde ajad:

1. kontrolltöö: 13. jaanuar 2022

2. kontrolltöö 22. veebruar 2022

9.-10.12.2021 tundi ei toimu, siis on teistsugune õppeplaan.

21.-22. veebruaril 2022 on neljapäevane ja reedene tunniplaan (arvesta sellega).

Arvestuste nädalasse jääb võimalus vastata kontrolltööd nr 1 või 2, kui need peaksid ebaõnnestuma ja enne pole saanud neljapäeviti vastata (järelvastamise ajal).

 

Laboritööde orienteeruvad ajad:

1. laboritöö: 17. detsember 2021

2. laboritöö 18. veebruar või 21. veebruar 2022 (või mõlemal päeval).

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime