Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Hispaania keel, 2. kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:2
Aine:Hispaania keel
Nimetus:Hispaania keel, 2. kursus
Õpetaja:Katrin Tikko
Klass:
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Osalejad on läbinud 1. kursuse.

Maht:

20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Saada teadmisi hispaania kultuuriruumist, parandada hääldust, harjutada kuulamist, omandada hotelli reserveerimisel ja tee küsimisel-juhatamisel vajaminev põhisõnavara, osata rääkida oma päevaplaanist ja huvidest. Harjutada arve, kellaaega, küsimuste esitamist. Treenida ebareeglipäraste tegusõnade pööramist olevikus ja käskivat kõneviisi.

Õpitulemused:

Õpilane saab hakkama hotellitoa reserveerimisega ja tee küsimise-juhatamisega, oskab rääkida oma huvidest ja igapäevastest tegevustest, esitada eelpoolnimetatud teemadega seotud küsimusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad: eluase, asjad ruumis, asukoht; teejuhatus, liiklusvahendid; hotellitoa reserveerimine; kellaaeg, nädalapäevad; Hispaania ajaplaanid/elurütm; huvid, arvamuse avaldamine, ametid, sagedusmäärused

Grammatika: kohamäärused, omadussõna ühildumine soos ja arvus, sagedamini esinevad eessõnad, järgarvud, käskiv kõneviis teejuhatuses, verbide ebareeglipärane pööramine olevikus.

Õppetöös kasutatakse erinevaid keelemänge, muusikat, loovtöid; töötakse palju nii paaris kui väiksemates gruppides (erinevad ülesanded, kus kogutakse infot suhtluse käigus, kõnesituatsioonide läbimängimine.)

Hindamine:

Jooksvad hinded: väiksemad sõnavaratööd, tunnis hinnatavad dialoogid jm ülesanded, mõned iseseisvad kirjalikud tööd, veebiülesanded. Suuliste ülesannete ja vastamistega püütakse arendada õpilases esinemisjulgust. Hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised). Ka on igas kursuses 3-4 väikest arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es, keel.punkt.ee.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.