Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Prantsuse keel, 4. kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:2
Aine:Prantsuse keel (B1)
Nimetus:Prantsuse keel, 4. kursus
Õpetaja:Katrin Tikko
Klass:11KU, 11LO, 11ME
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On varem õppinud prantsuse keelt B-keelena

Maht:

19-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Treenida kahe lihtmineviku (imperfekt + passé composé) kooskasutamist. Korrata/õppida enneminevikku. Kinnistada minevikuaegade kasutamist igapäevaelust jutustamisel.

Vaadata üle minevikuaegade muutumine kaudses kõnes ning harjutada kuuldud informatsiooni edasi andmist, kinnistades seeläbi varem õpitud lihtminevikke ja enneminevikku.

Harjutada kuulamist, kuuldu oma sõnadega edasi andmist ja oma arvamuse lisamist. Katsetada ka keerulisema õpikuvälise (st. mittekohandatud) informatsiooni mõistmist (päevauudised).
Õppida-laiendada järgnevate teemade sõnavara: (kunstnike) biograafiad, kliima soojenemine.
Aineülesed eesmärgid: väärtustada kunsti, oma vastutuse tunnetamine keskkonda puudutavas käitumises.

Õpitulemused:

Õpilane oskab oma sõnadega edastada kuuldud informatsiooni muutes lihtmineviku enneminevikuks (kaudne kõne) ja lisada kuuldule oma arvamuse. Ta teadvustab loodussäästliku eluviisi olulisust ning suudab kirjeldada omapoolset panust kliima soojenemise vähendamiseks.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vestlusteemad: biograafiad, kliima soojenemine, loodussäästlik käitumine.
Grammatika: enneminevik, minevikuaegade kasutamine kaudses kõnes.

Hindamine:

Jooksvad hinded: igatunnine väike sõnavara vastamine, tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, mõned iseseisvad kirjalikud tööd, veebiülesanded. Kursuse jooksul toimub ka 1-2 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Kursusehinde saamiseks peavad arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav. Puudutud tundide sõnavara tuleb kindlasti järele vastata. Osalemine tundides võib kursusehinnet mõjutada (aktiivne osalemine võib kursusehinnet tõsta, samas kui märkimisväärne puudumine toob kaasa lisatöö).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid (allikad: Totem 2,3 A2-B; FLE Vocabulaire essentiel du français B1; CLE Grammaire progressive du français A2-B1; FOCUS Grammaire du français A1-B1) jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta.

Veebitugi: https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.