Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Lähiajalugu III

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1, 3
Aine: Ajalugu
Nimetus: Lähiajalugu III
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12LO, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

2 x 70 minutit nädalas. 

Eesmärgid:

Õppijad tunnevad Eesti ja maailma poliitilist ja sõjalist ajalugu külma sõja viimastel kümnenditel ja üldiselt 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses, sealhulgas olulisemaid isikuid. Õppijad analüüsivad, hindavad kriitiliselt ja tõlgendavad minevikusundmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga. Õpetamisel lähtutakse olukorrast Eesti ühiskonnas ja maailmas ning see soodustab lõimingut ühiskonnaõpetuse II kursusega.

Õpitulemused:

Õppijad analüüsivad maailma poliitilisi sündmuseid külma sõja viimastel kümnenditel ja maailma pärast külma sõda. 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kurus tutvustab Eesti ja maailma poliitilist ja sõjalist ajalugu külma sõja viimastel kümnenditel ja üldiselt 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses. Iseseisev töö on kordamine kontrolltöks ja tunnikontrollideks. 

Hindamine:

1. Kontrolltöö – hinnatakse protsesside, mõistete ja sündmuste tundmist. Kehtib punktiarvestus, mille puhul hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne. Kui otsustad teha lisaülesandeid, pead tegema kõik.

1.1. Kontrolltöö – Külm sõda ja kommunistlike režiimide kokkuvarisemine.
1.2. Kaks tunnikontrolli külma sõja järgse maailma kohta. 

Mõistete ja nimede puhul hinnatakse ka õigekirja, kuid algustäheortograafiat selle juures ei arvestata. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Esimese kontrolltöö hinde osakaal on 50% ning kahe tunnikontrolli osakaal on samuti 50% lõpptulemusest. Kui kursuse hinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse:
1) kui see on suurem või võrdne kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kasuks;
2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kahjuks.

Ajaloo kooliastmehinne arvutatakse kõigi kursuste aritmeetilise keskmine alusel. Kui aritmeetiline keskmine on näiteks 3,5, siis ümardatakse hinne õpilase kasuks sõltuvalt viimasest kursuse hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järelevastamine toimub mõistliku aja jooksul hiljemalt arvestuste nädalal või arvestuste nädalal toimunud töö korral mitte hiljem kui eelmise tööpäeva keskpäeval enne vastavat õppeperioodi kokkuvõtvat õppenõukogu.

Puuduliku kontrolltöö hinde korral on kohustuslik esitada õpetajale eraldi lehel vigade parandus. Kui viimane on rahuldavalt sooritatud, siis saad võimaluse järelevastamiseks, mis toimub üldjuhul neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Tegemata töö puhul ei ole vigade paranduse esitamine vajalik.

Ärge registreerige ennast üldisesse järelevastamisse, kui õpetaja ei ole öelnud teisiti. Teatage ette Stuudiumi kaudu saadetud sõnumiga, kui tulete järelevastamisele.

Õppematerjalid:

Kursuse slaidid (Stuudiumis). 

Laar, M. Lähiajalugu: õpik gümnaasiumile. III osa. Tallinn: Avita, 2017. (kursuse õpik)

Õpijuhised.

Muu materjal.  

Video sellest, kuidas me seenel käisime