Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Energia

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Füüsika
Nimetus: Energia
Õpetaja: Eveli Raudla
Klass: 11KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

22 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit)

Eesmärgid:

Õpilane saab ülevaate elektrivoolu ja termodünaamika põhiseadustest, olulisematest nähtustest ja praktilistest rakendustest.

Õpitulemused:

Õpilane:

 1. seletab elektrivoolu olemust ja tekkemehhanismi;
 2. rakendab probleeme lahendades Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta;
 3. analüüsib metallide eritakistuse temperatuurisõltuvuse graafikut;
 4. kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust;
 5. selgitab pn-siirde olemust, sh päri- ja vastupingestamise korral, ning seostab seda valgusdioodi ja fotoelemendi toimimisega;
 6. võrdleb vahelduv- ja alalisvoolu;
 7. selgitab trafo toimimispõhimõtet ja rakendusi vahelduvvooluvõrgus ning elektrienergia ülekandes;
 8. arvutab kulutatava elektrienergia maksumust ning plaanib selle järgi uute elektriseadmete kasutuselevõttu;
 9. väärtustab elektriohutuse nõudeid ja oskab põhjendada nende vajalikkust.
 10. tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia liikidest;
 11. võrdleb Kelvini temperatuuriskaalat Celsiuse temperatuuriskaalaga;
 12. nimetab mudeli ideaalgaas tunnuseid;
 13. analüüsib isoprotsesside graafikuid;
 14. seletab siseenergia muutumist töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle kohta näiteid loodusest, eristades soojusülekande liike;
 15. võrdleb mõisteid avatud süsteem ja suletud süsteem;
 16. sõnastab termodünaamika I ja II seaduse ning seletab kvalitatiivselt entroopia mõistet;
 17. seostab termodünaamika seadusi soojusmasinate tööpõhimõttega;
 18. hindab olulisemaid taastuvaid ja taastumatuid energiaallikaid, võttes arvesse nende keskkondlikke mõjusid ning geopoliitilisi tegureid; nimetab energeetika arengusuundi nii Eestis kui ka maailmas, põhjendab oma valikuid;
 19. mõistab energiasäästu vajadust ning iga kodaniku vastutust selle eest.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppetöö koosneb 20-st 70 minutilisest auditoorsest tunnist, mille käigus läbitakse kaks üldteemat: elektrotehnika ja termodünaamika. Üldteemad on omakorda jagatud alateemadeks.

Elektrotehnika: elektrivool, Ohmi seadus, vooluallika elektromotoorjõud ja sisetakistus, metalli eritakistuse sõltuvus temperatuurist, vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus, pn-siire, valgusdiood ja fotoelement, vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine, vahelduvvoolu saamine ning kasutamine, elektrienergia ülekanne, trafod ja kõrgepingeliinid, vahelduvvooluvõrk, elektriohutus.

Termodünaamika: siseenergia ja soojusenergia, temperatuur, Celsiuse ja Kelvini temperatuuriskaala, ideaalgaas ja reaalgaas, ideaalgaasi olekuvõrrand, avatud ja suletud süsteemid, isoprotsessid, ideaalse gaasi mikro- ja makroparameetrid, nendevahelised seosed, temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga, soojusenergia muutmise viisid: töö ja soojusülekanne, soojushulk, termodünaamika I seadus, adiabaatiline protsess, soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina kasutegur, soojusmasinad looduses ning tehnikas, termodünaamika II seadus, pööratavad ja pöördumatud protsessid looduses, entroopia, energiaülekanne looduses ja tehnikas, energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad, energeetilised globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused, eesti energiavajadus, energeetikaprobleemid ning nende lahendamise võimalused.

Hindamine:

Hinnatakse õpitulemuste saavutamise taset. Selleks toimub kaks arvestuslikku tööd (kontrolltööd) ning hinnatakse ka jooksvalt (tunnikontrollid, tunnitöö, kodused ülesanded, praktilised tööd/katsed). Iga arvestuslik töö katab ühte teemaplokki (elektrotehnika, termodünaamika) ning jooksvad hinded kogunevad kogu perioodi vältel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodihinne kujuneb kolme arvestusliku hinde põhjal, millest iga hinne moodustab 33,3 % koondtulemusest.

I arvestulik hinne - kontrolltöö teemal "Elektrotehnika"

II arvestuslik hinne - kontrolltöö teemal "Termodünaamika"

III arvestuslik hinne - perioodi vältel kogunenud jooksvate hinnete koondhinne (aritmeetiline keskmine)

Positiivse koondhinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema sooritatud vähemalt rahuldavale tasemele ehk hindele 3.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöö, mis on sooritatud mitterahuldavale tulemusele ehk negatiivsele hindele, saab järele vastata kahe nädala jooksul peale hindest teavitamist. Jooksvaid hindeid järele vastata ei ole võimalik.

Õppematerjalid:

"Energia" Madis Reemann, sama õpik on kättesaadav ka www.opik.fyysika.ee keskkonnas. Kasutame ka E. ja V. Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile".

Video sellest, kuidas me seenel käisime