Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Elektromagnetism

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Füüsika
Nimetus: Elektromagnetism
Õpetaja: Eveli Raudla
Klass: 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

22 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit)

Eesmärgid:

Õpilane saab ülevaate elektrivälja, magnetvälja ja elektromagnetvälja omadustest, nendega kaasnevatest nähtustest ning praktilistest rakendustest.

Õpitulemused:

Õpilane:

 1. Teab ja kirjeldab aine ja välja erinevusi;
 2. Kirjeldab elektrostaatiliste nähtuste tekkepõhjuseid, tunneb elektrilaengu ja elektrivälja mõistet ning seostab neid elektrostaatiliste nähtuste ja elektrijõu tekkimisega;
 3. Kasutab probleeme lahendades Coulomb’i ja Ampere`i seadust ning Lenzi reeglit;
 4. Rakendab elektrostaatilise välja E-vektori konstrueerimisel etteantud punktis superpositsiooni printsiipi;
 5. Kirjeldab homogeenset elektrivälja ja selle tekkimist;
 6. Kirjeldab magnetvälja tekkimise võimalusi;
 7. Oskab määrata sirgvoolu tekitatud magnetinduktsiooni suunda etteantud punktis;
 8. Võrdleb generaatori ning elektrimootori tööpõhimõtteid;
 9. Kasutab probleemülesandeid lahendades voolutugevuse, elektrivälja tugevuse, Coulombi jõu, pinge, potentsiaali, Ampere`i jõu, magnetinduktsiooni ja Lorentzi jõu valemeid.
 10. Selgitab elektri- ja magnetvälja energia salvestamise võimalusi;
 11. Tunneb elektromagnetlaine mõistet ja oskab välja tuua ning kirjeldada elektromagnetlainete rakendusi;
 12. Kirjeldab elektromagnetlainete skaalat ning teab nähtava valguse lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust;
 13. Kirjeldab joonisel või arvutisimulatsiooniga interferentsi- ja difraktsiooninähtusi optikas ning toob nende rakendamise näiteid;
 14. Selgitab, mis on interferents ning millised valguse koherentsuse tingimused on interferentsipildi saamiseks vajalikud;
 15. Seostab polariseeritud valguse omadusi rakendustega looduses ja tehnikas;
 16. Tunneb ja rakendab valguse murdumisseadust;
 17. Kirjeldab, kuidas on valguse murdumine seotud valguse spektri tekkimisega;
 18. Võrdleb spektrite põhiliike;
 19. Seletab valguse tekkimist aatomi energiatasemete skeemi abil;
 20. Selgitab valguse dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga;
 21. Kasutab probleemülesandeid lahendades valguse murdumisseadust ja footoni energia valemit.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppetöö koosneb 22-st 70 minutilisest auditoorsest tunnist, mille käigus läbitakse kolm üldteemat: elektriväli, magnetväli ja elektromagnetväli. Üldteemad on omakorda jagatud alateemadeks.

Elektriväli: elektrilaeng, Coulomb`i seadus, elektriväli, elektrivool ja voolutugevus, elektrivälja töö ja energia, elektrivälja potentsiaal ja pinge, elektrivälja tugevus ja pinge, kondensaator.

Magnetväli: püsimagnet, vooluga juhtme magnetväli, magnetinduktsioon, elektrimootor, Ampere`i seadus, Lorentzi jõud, elektrivoolugeneraat, Faraday induktsiooniseadus, magnetvälja energia.

Elektromagnetväli: elektromagnetlained (nende genereerimine, kirjeldamine, neeldumine, plolarisatsioon, interferents ja spekter), difraktsioon, murdumine, spektraalanalüüs, valgusallikad, elektromagnetlainete energia ja footon.

Hindamine:

Hinnatakse õpitulemuste saavutamise taset. Selleks toimub kolm arvestuslikku tööd (kontrolltööd) ning hinnatakse ka jooksvalt (tunnikontrollid, tunnitöö, kodused ülesanded, praktilised tööd/katsed). Iga arvestuslik töö katab ühte teemaplokki (elektriväli, magnetväli, elektromagnetväli) ning jooksvad hinded kogunevad kogu perioodi vältel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodihinne kujuneb nelja arvestusliku hinde põhjal, millest iga hinne moodustab 25% koondtulemusest.

I arvestulik hinne - kontrolltöö teemal "Elektriväli"

II arvestuslik hinne - kontrolltöö teemal "Magnetväli"

III arvestuslik hinne - praktiline töö teemal "Juuksekarva difraktsioon"

IV arvestuslik hinne - perioodi vältel kogunenud jooksvate hinnete koondhinne (aritmeetiline keskmine)

Positiivse koondhinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema sooritatud vähemalt rahuldavale tasemele ehk hindele 3.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöö, mis on sooritatud mitterahuldavale tulemusele ehk negatiivsele hindele, saab järele vastata kahe nädala jooksul peale hindest teavitamist. Jooksvaid hindeid järele vastata ei ole võimalik

Õppematerjalid:

"Elektromagnetism" Riina Murulaid, sama õpik on kättesaadav ka www.opik.fyysika.ee keskkonnas. Kasutame ka E. ja V. Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile".

Video sellest, kuidas me seenel käisime