Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise üldkeel V

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1, 2, 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel V
Õpetaja: Mait Samuel
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on eelnevalt läbitud viis inglise üldkeele kursust (I-IV)

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö, kirjalikudülesanded, vestlused, kirjatükk ja üksikud kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine)
Parandada keelekasutust B2 tasemel.
Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi.
Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest.
Fookuses on tulevikuajad ning modaalverbid ja pikemate tekstide lugemise läbi B2 taseme sõnavara suurendamine.
See tähendab, et kursusel osalenud valdab edasijõudnud tasemel sõnavara teemadel: mõtlemine ja õppimine, suhted ja inimesed, sotsiaalsed probleemid, tervislikud eluviisid, kommunikatsioon ja meedia, loodus, meelelahutus; oskavad ümbersõnastada ning konteksti jälgida. Väldivad kordusi ja lisavad rõhuasetusi;

Õpilane suudab etteantud kriteeriumite järgi koostada ja ette kanda inglisekeelse esitluse

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab eelpool nimetatud osaoskusi - suuremal määral lugemist ja kõnelemist.
Inglise üldkeel VI on gümnaasiumiastme inglise keele õpinguid kokku võttev kursus, mis arendab õpilaste kõnesoravust ja keelekasutust vilunud keelekasutaja tasemel.
Kursuse käigus läbitud teemad tõstavad õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks elu keerdkäikude, kõrgtehnoloogilise maailma, keha ja vaimu ühtsuse, eneseharimise ja muutustega toimetulemise teemadel.
Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele.
Keskendutakse akadeemilisele kirjakeelele ja loomulikule keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb nelja arvestusliku hinde põhjal, mis saadakse kahe kontrolltöö eest.
Progressi hinne, mille alla kuuluvad sõnade tööd ja tunnikontrollid arvestatatakse kokku üheks suureks arvestuslikuks hindeks.
Essee ja E-mail'i kirjutamine annab neljanda arvestusliku hinde.

Sõnavara ja keelekasutuse kontrolltööde hinded kujunevad järgnevalt: 90–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”. Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kuna antud kursus on viimane inglise üldkeele kursus, siis ei tohi see olla mitterahuldav.

Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste keskmise hinde tulemusena.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal

Õppematerjalid:

Töövihik: L. & J.Soars, P. Hancock New Headway Advanced Student's Book
Õpik: L. & J.Soars, P. Hancock New Headway Advanced Workbook
 
Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)

Video sellest, kuidas me seenel käisime