Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Psühholoogia

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Psühholoogia
Nimetus: Psühholoogia
Õpetaja: Mait Samuel
Klass: 10KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

vähemalt 18 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Psühholoogia kursusega taotletakse, et:

 1. õpilasel tekiks huvi psühholoogia kui sotsiaalteaduse suhtes ning et õpilane saaks esmase ülevaate põhilistest psühholoogia uurimisvaldkondades ja nende omavahelistest seostest;
 2. õpilane saab ülevaate põhilistest psühholoogilistest seaduspärasustest ja mehhanismidest;
 3. kursusel omandatu aitaks mõista ja analüüsida oma käitumist ning selle tagamaid ja rakendada psühholoogiateadmisi eluliste probleemide lahendamisel
Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja:

 1. mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning tunneb neid enda ja teiste käitumises;
 2. teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku teadmist tavateadmisest psühholoogias;
 3. tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone;
 4. oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste arendamisel;
 5. mõistab inimese erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi;
 6. analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus;
 7. mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 1. Sissejuhatus psühholoogiasse. Psühholoogiateadus. Uurimismeetodid. Eetika.
 2. Käitumise bioloogilised alused: närvisüsteem. Närviraku ehitus ja talitus.
 3. Taju ja tähelepanu
 4. Mälu.
 5. Õppimine ja mõtlemine: klassikaline ja operantne tingimine. Sotsiaalne õppimine.
 6. Emotsioonid ja motivatsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid. Vajadused, eesmärgid, motivatsioon. Saavutusvajadus.
 7. Individuaalsed erinevused ja isiksus.
 8. Sotsiaalsed protsessid.
Hindamine:

Õppeülesannete juhendid ja hindamiskriteeriumid on ära toodud Stuudiumis.

 1. Kaks arvestavat kontrolltööd 
 2. Artikli analüüs
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne on mitteeristav. Kursus loetakse arvestatuks, kui kodused tööd ja arvestuslikud tööd on sooritatud.

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata hindelised õppetegevused tuleb sooritada hiljemalt kahe nädala jooksul peale „T“ välja panemist Stuudiumis.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimist toetavad õpikud „Psühholoogia gümnaasiumile“ (Allik jt, 2002) ja „Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik“ (Uljas, Rumberg, 2002) ning „Psühholoogia“ (Gleitman, 2014) ning täiendavad materjalid, mis on koondatud Stuudiumi.

Video sellest, kuidas me seenel käisime