Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Ladina keel

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Ladina keel
Nimetus: Ladina keel
Õpetaja: Liina Raudvassar
Klass: 10ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

On suunapõhiselt kohustuslik.

Maht:

20 auditoorset tundi.

Eesmärgid:

Sissejuhatav kursus ladina keelde annab ettekujutuse ühest klassikalisest keelest; osutab ladina keele mõjudele kaasaegsetes keeltes; annab oskuse lugeda ja tõlkida lihtsamaid tekste sõnaraamatu abil; annab oskuse koostada lihtsamaid tekste sõnaraamatu abil; aitab omandada elementaarse grammatika; tutvustab baassõnavara ja tuntumaid väljendeid.

Õpitulemused:

Kursuse läbinud õpilane tunneb ladina keele tähestikku ja klassikalist hääldust; tunneb baassõnavara ning teab olulisemaid sententse; oskab grammatikat; oskab näha ladina keele mõju teistes keeltes; teab peast vähemalt ühte ladinakeelset luulevormis teksti.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Tutvume ladina keele eripära ja kujunemislooga; õpime tähestikku, klassikalist hääldamist, käändeid; tutvume käändkondade ja pöördkondadega, käänamise ja pööramisega; tutvume süntaksiga; tõlgime ladina keelest eesti keelde ja eesti keelest ladina keelde; grammatikas läbime kuuest ajavormist kolm: olevik, lihtminevi, lihttulevik; õpime arvsõnad.

Hindamine:

Kursuse jooksul saadakse kuni 6 arvestuslikku hinnet, 2 neist on kontrolltööd, 1 luulevormis teksti peast esitamine ning ülejäänud tööd nn jooksvalt sooritatavad väiksema mahuga tunnikontrolltööd (nt sõnade ja väljendite töö, grammatika harjutus, tõlkimisharjutus).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse välja arvestuslike tööde põhjal. Positiivse kursusehinde saamiseks peab olema sooritatud vähemalt 2 kontrolltööd ja 1 suuline vastamine.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltööde ajal puudujad või need tööd negatiivse tulemusega sooritajad peavad töö järgi või uuesti tegema. Sooritada saab järgivastamise tunnis või õpetajaga vastava kokkuleppe saavutamisel individuaalsel ajal.

Õppematerjalid:

K. Türk "Ladina keel" - õpik gümnaasiumile, Avita 1998

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime