Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Karjääriõpetus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Karjääriõpetus
Nimetus: Karjääriõpetus
Õpetaja: Merit Luik
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

vähemalt 18 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Gümnaasiumi karjääriõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab õppimist elukestva protsessina;
2) arendab oma õpi-, suhtlemis-, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi;
3) arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ning nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda;
4) võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest;
5) teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist;
6) on teadlik eri töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest suundumustest ning kohalikust majanduskeskkonnast;
7) kasutab asjakohast informatsiooni karjääriplaneerimisel;
8) analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri.

Õpitulemused:

1. analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja karjäärivalikute tegemisel;
2. oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat;
3. oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega.
4. tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest ja nõuetest tööturul;
5. mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks enesearendamiseks;
6. oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda oma haridustee planeerimisel.
7. mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevat ja elukestvat protsessi;
8. suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid;
9. kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge karjääriinfo hankimisel ja analüüsil);
10. on motiveeritud õppima ning valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani koostamiseks elukestva õppe kontekstis;
11. võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Karjääri kujundamise olemus ja pädevused. Isiklike hariduslike ja tööalaste eesmärkide seadmine kursuseks.
2. Enesetundmise olulisus karjääriplaneerimisel. Isiksuse ja isiksuseomaduste arvestamine karjäärivalikute tegemisel. Võimed, oskused ja huvid ning nende arvestamine karjäärivalikute tegemisel. Inimese väärtused, hoiakud karjäärivalikute mõjutajatena. Inimese karjäärivalikuid mõjutavad vajadused ja motivatsioon. Tugivõrgustik.
3. Formaalne ja mitteformaalne õppimine. Ülevaade haridussüsteemist. Kõrg- ja kutsekoolis õppimise eripärad. Õppekavade analüüs. Töö karjääriinfoallikatega, allikate kriitiline hindamine.
4. Tööturu olukord ja tööturu trendid. Ülevaade majandustegevusaladest ja ametirühmadest. Töötamise vormid. Tööseadusandlus. Töö otsimine ja tööle kandideerimine.
5. Karjääriotsuste tegemine ja karjääriplaani koostamine

Hindamine:

Kursuse lõpphinne on eristav ning kujuneb aritmeetilise keskmise teel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Õppeülesannete juhendid ja hindamiskriteeriumid on ära toodud Stuudiumis:
1. Eneseanalüüs ametite valguses
2. Õppekavade analüüs
3. Karjäärialternatiivide kaardistamine
4. Tööturuteemaline individuaalne töö
 

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata hindelised õppetegevused tuleb sooritada 11. klassis hiljemalt III perioodi lõpuks ja 12. klassis I perioodi lõpuks. Kursuse lõpliku hinde tõstmiseks on võimalik sooritada arvestustöö kogu kursusel läbitud teemade peale arvestuste nädalal, arvestustöö tegemise soovist tuleb õpilasel õpetajat teavitada vähemalt 5 päeva enne arvestuste nädalat.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimist toetab Stuudiumi vastav Tera kursus

Video sellest, kuidas me seenel käisime