Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Vene keel B1 keeleoskustasemel; 11. klass,V kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel B1 keeleoskustasemel; 11. klass,V kursus
Õpetaja: Marika Nikitkina
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 x 70 minutit auditoorset õpet

Eesmärgid:

Eesmärk kinnistada kõiki osaoskusi, mis võimaldab edaspidi keeleoskust iseseisvalt edasi arendada.
Laiendada sõnavara, harjutada kuulamist, mis võimaldab aru saada igapäevasest lihtsamast venekeelsest suhtlusest.
Omandada oskus edaspidiseks iseseisvaks keeleõppeks, kasutades erinevaid interneti põhiseid keeleõppeprogramme.

Õpitulemused:

Kuulamisel saab aru selges kõnes esitatud põhilisest infost, kui see on tuttaval teemal.
Lugemisel saab aru lihtsamatest tekstidest, oskab leida infot tekstist.
Suudab rääkida oma igapäevastest tegevustest, vabast ajast, puhkusest, reisimisest.
Kirjutab lihtsat teksti tuttaval teemal. Kasutab tegusõna erinevaid ajavorme.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema "Mina ja maailm".
Vestlusteemad:
¤ igapäevased toimetused, minu päev, tegusõnade oleviku kordamine;
¤ puhkus, vaba aeg ja reismine, Euroopa riigid ja pealinnad, oma arvamuse väljendamine
¤ riietus; kaupluses
Grammatikas kordame liikumist väljendavaid tegusõnu, (linnas tee küsimine, juhatamine),
 

Hindamine:

Jooksvalt hinnatakse sõnavara (tunnikontrollid).

Arvestuslikud 2 jutustamist (monoloog).
Suulised vastused peavad olema vastatud positiivsele hindele.

V kursuse lõpus toimub B 1 taseme test (kuulamine ja sõnavara+ grammatika).

Tasemetestid on valikvastustega, positiivne tulemus on vähemalt 50%.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest.
Suulised vastused peavad olema vastatud positiivsele hindele.
Arvestatakse ka õpilase arengut, ja tundides aktiivset kaasatöötamist.
Kursuse lõpus tuleb esitada õpimapp.

Kui õpilane on puudunud 5 või enam tundi, tuleb arvestustenädalal sooritada arvestustöö kogu kursuse materjali peale.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Suuliste vastuste ja tunnikontrollide võlgnevused tuleb likvideerida kahe nädala jooksul, õpetajaga eelnevalt kokku leppides,

 

Õppematerjalid:

Õpik Инга Мангус "Давай!" + grammatika 


Õpetaja poolt tunnis jagatud töölehed, mis tuleb koguda õpimappi.
Õpimapp peab tunnis kaasas olema.
B 1 taseme testid
Veebisõnastikud http://dictionary.sensagent.com/welcome/ru-et/ ja www.sonaveeb.ee
Liikumist väljendavad tegusõnad http://learnrussian.rt.com,
Tegusõnade pööramise tabelid masterrussian.com/verbs

Video sellest, kuidas me seenel käisime