Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass:

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Mnemotehnikad
Nimetus:
Õpetaja: Maria Jürimäe
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

11. klasside õpilased

Maht:

2 tundi nädalas

Eesmärgid:

Valikaine eesmärgiks on praktiline tutvumine erinevate meeldejätmise nippide ehk mnemotehnikatega ning enda jaoks kõige sobivamate väljavalimine.

Õpitulemused:

Ainekursuse edukalt läbinud õpilane

  • omab üldist ettekujutust sellest, kuidas mälu töötab ja kuidas ületada operatiivmälu mahust tingitud piiranguid;
  • teab ja on ise läbi proovinud erinevaid mnemotehnilisi võtteid;
  • oskab nende seast valida just endale sobivad nii info võimalikult kiireks meeldejätmiseks kui ka info püsivaks meeldejätmiseks.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Eksperimendid erinevate seoste loomise viisidega - spontaannsed assotsiatsioonid, "lõngakera", "muinasjutt", teekonnameetod, mälupalee. Raskemini meeldejääva info, nt numbrite "tõlkimine" tähtedeks, piltideks, helideks, liigutusteks jne. Tundides katsetame erinevaid tehnikaid, kasutades meeldejätmiseks erinevaid materjale ka gümnaasiumi ainekursustest, samuti silmaringi avardavaid ja maailmapilti rikastavaid (st üldpädevuste arengut toetavaid) materjale. Püüame meelde jätta fakte, liigutusi, ternineid, aastarve, tekste (nii proosa kui ka luule), muusikapalu, visuaale jms.

Valikaine oluliseks osaks on õppeprotsessi pedagoogiline dokumenteerimine ühises TERA kaustas ja individuaalsetes "mäluraamatutes", mille juures kasutatakse skeeme, visuaalset lihtsustamist ja muid mnemotehnikat toetavaid võtteid.

Hindamine:

Pidev kujundav hindamine, eneseanalüüs, refleksioon. Kursuse lõpphinne on mitteeristav.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik aktiivne osalemine seminaride mälueksperimentides (puudumise korral vastava kodutöö tegemine oma "mäluraamatus" ja/või esitamine TERA kaustas).

Lõpuanalüüs, milleks on vabas vormis kokkuvõte (nt arutlus, skeem, joonis, mõistekaart, lühivideo, luuletus vms) endale kõige sobivamatest mnemotehnikatest nii info võimalikult kiireks meeldejätmiseks kui ka info püsivaks meeldejätmiseks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

TERA kaustas.

Video sellest, kuidas me seenel käisime