Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Ajastud,voolud ja žanrid I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Kirjandus
Nimetus: Ajastud,voolud ja žanrid I
Õpetaja: Eneli Liblik
Klass: 10IT, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Kujundada õpilase esteetilisi hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi, rikastada suhtluskultuuri ja väljendusoskust, teadvustada kultuuri eripära ja mitmekesisust ning mõtestada ühiskonna- ja kultuurinähtusi sügavamalt; mõista ja väärtustada nii varasema kui ka praeguse aja kultuuri ning panustada ka ise kultuuri tarbimisse ja loomisse; anda ettekujutus maailmakultuuri kui terviku arengust.

Õpitulemused:

Õpilane:

1) loeb läbi vähemalt neli tervikteost, analüüsib ja tõlgendab loetud teoseid nii ühisaruteludes kui ka individuaalses tekstiloomes, jagab oma lugemiskogemusi;

2) selgitab kirjandusperioodide ajalist järgnevust antiikkirjandusest romantismini ning nende seost ajaloo- ja kultuurikontekstiga;

3) leiab kirjandusteosest ajastule või voolule iseloomuliku mõtteviisi ja väärtushinnangute kajastusi;

4) eristab tekstinäidete põhjal eri žanre ja kujutamisviise, võrdleb vähemalt kahe teose sisu, väljenduslaadi ja ülesehitust;

5) kommenteerib loetud tekstikatkendeid ja tervikteoseid nii suuliselt kui ka kirjalikult, arutleb erinevate seisukohtade, peamiste teemade ja probleemide üle;

6) analüüsib ja hindab luule-, proosa- ja draamateoste poeetikat, väljendusvahendite mitmekesisust ja tähendust;

7) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele tuginedes oma sõnavara.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kirjandusperioodide ja -voolude kujunemine ja muutumine antiigist kuni romantismini, kirjanduslike epohhide tunnusjooned. Kirjandusteoste seosed ajastu kultuuri ja ajalooga, kirjandusžanrite vormi- ja sisutunnused.

Dramaatika. Tragöödia ja komöödia teke ja areng. 

Lüürika ja lüroeepika. Luulevormide ja -žanrite teke ja areng. Ood, hümn, epigramm, valm, ballaad, poeem, sonett, haiku.

Eepika. Eepos antiigis, keskajal ja romantismis. Novelli teke, tunnused, areng. Romaani kujunemine ja tunnused, alaliigid. Kirjanduslikud väikevormid: miniatuur, aforism.

Klassitsism kirjanduses. Valgustuskirjandus maailmas ja Eestis. Romantismi kujunemine ja tunnused.

Näited erinevatest ajastutest, eesti ja maailmakirjandusest.

Igas tunnis loetakse õpilaste poolt ette selleks tunniks valitud teemat ja ajastut iseloomustavad tekstikatkendid.

Loetavad teosed:

  1. Sophokles “Kuningas Oidipus”,
  2. Shakespeare "Hamlet"
  3. Boccaccio “Dekameron”, valitud novellid
  4. A. Puškin "Jevgeni Onegin"
  5. A.Tšehhov, valitud novellid
Hindamine:

Arvestuslikud hinded saadakse 3 loetud tervikteoste + teooriamaterjalide tööde JA kirjandi eest. Kokku on perioodis 4 arvestuslikku tööd. 

Lisaks arvestuslikele hinnetele, millest kujuneb kokkuvõttev hinne, võib vastavalt vajadusele tulla ka jooksvaid hindeid, mis on õpilasele peamiselt enesekontrolliks, kuid kallutavad kokkuvõtvat hinnet siis, kui hinne jääb kahevahele.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb arvestuslikest hinnetest. Kui mitterahuldavaid või sooritamata töid on 2 või rohkem, siis on kursusehinne mitterahuldav; ühe mitterahuldava või sooritamata töö puhul ei saa kursusehinne olla parem kui rahuldav ("3"). Kui õpilane ei ole osalenud tunnis aruteludes või teistes suulistes tegevustes (kaasa arvatud klassikaaslastele katkendi ettelugemine), ei saa kursusehinne olla kõrgem kui „hea“. Kui õpilane on puudunud tundidest 1/3 või rohkem, ei saa kursusehinne olla kõrgem kui „hea“.

Kooliastmehinne kujuneb kursushinnete põhjal, seejuures ei tohi vähemalt rahuldava hinde saamiseks olla viimane kursus hinnatud mitterahuldavalt. Suurema kaaluga on 12. kl kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestuslike tööde võlgnevused saab likvideerida vastavalt koolis kehtestatud korrale järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul. 

Õppematerjalid:

Käsitletavad teosed, töölehed ja materjalid õpetaja käest. Tunnis kasutatavad kirjandusõpikud. Materjalid lisatakse üldjuhul jooksvalt Stuudiumi Tera kausta. 

Video sellest, kuidas me seenel käisime