Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Vene keel B 1 11. klass 5. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel B 1 11. klass 5. kursus
Õpetaja: Inge Kurn
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

kõigile vene keele B - keeleks valinutele.

Maht:

Puuduvad

Eesmärgid:

Perioodis 20 70-minutilist tundi.

Õpitulemused:

Saavutab B-keeles keeleoskuse taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid venekeelseid tekste. Huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja kultuurist. Omandab oskused edaspidiseks vene keele õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks. Kasutab venekeelseid teatmeallikaid.
Seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Saab õpitud temaatika piires aru loetust. Arutleb õpitud temaatika piires. Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal. . Rakendab õpitud teadmisi.Koostab tekste õpitud temaatika piires.Täiendab teadmisi grammatikast.Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.

Hindamine:

Puhkamine ja reisimine. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine. Kodu ja kodulinn.

Grammatikaalaste teadmiste kordamine, täiendamine- kohaküsimused,omadussõna + nimisõna, asesõnad, järgarvud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Tunnikontroll, kontrolltöö, teksti lugemine, jutustamine, kahekõne. Kirjalikke teste hinnatakse hindeliselt 100-90% - "5", 89-75% - "4", 74-50% "3", 49-20% - "2", 19% - "1". Suulistes vastustes hinnatakse protsentuaalselt sisu edasiandmist ja grammatika korrektsust.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kursusehinde saab automaatselt, kui kontrolltööd ja suulised vastused on sooritatud ja annavad kokku positiivse hinde. Hinne kujuneb grammatika tööst, kahest jutustamisest. Hindamisel arvestatakse ka õpilase tundides osalemist. Suulise vastuse hinnet ei saa parandada. Kui on puudutud üle 5 tunni, tuleb sooritada arvestus kursuse materjali peale. Kui hinne "2" on parandamata, siis kursuse hindeks ei ole võimalik saada "4" või "5".

Õppematerjalid:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida järelvastamistundides kahe nädala jooksul alates puuduliku hinde saamisest. Kui perioodi jooksul on puudutud üle viie tunni, tuleb perioodi lõpus arvestuste nädalal sooritada arvestuslik töö kogu läbitud materjali peale.

Video sellest, kuidas me seenel käisime