Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: inglise keel,5. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: inglise keel,5. kursus
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud eelnevad kohustuslikud inglise keele kursused.

Maht:

19x70min

Eesmärgid:

Arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles.

Õpitulemused:

Õpilane mõistab ingliskeelseid kuulamis- ja lugemistekste.

Õpilane õpib juurde uut sõnavara ning oskab seda õigesti kasutada ja hääldada.

Õpilane oskab ennast väljendada nii ingliskeelses kõnes kui ka kirjas keskkonna ja tehnoloogia teemadel.

Õpilane omandab teadmised järgnevate grammatikateemade kohta: verb patterns ja linking devices

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele. Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on Environment and Technology.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd:


1) Test 1 (kuulamine, lugemine, sõnavara, grammartika/ verb patterns (märts/aprill 2024)

2) Test 2 (kuulamine, lugemine, sõnavara, grammatika/ linking devices (mai 2024)

3) Essee (mai 2024)
 

90% -100% hinne 5
75% - 89% hinne 4
50% - 74% hinne 3
20% - 49% hinne 2
0% - 19% hinne 1

Essee hindamiseks kasutatakse inglise keele riigieksami hindamisskaalat.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Ükski hindeline töö olla sooritamata või hinnatud hindega üks või kaks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Sõnavara-, grammatika-, kirjutamis- ning lugemisharjutuste vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6. tund kell 16.10-17.25. Kuulamisharjutuste vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Materjal on võetud erinevatest õpikutest ja töövihikutest (New Headway Upper Intermediate, New Headway Advanced, Gold Experience B2, Gold Experience B2+, Gold Experience C1, Complete Advanced, Compact Advanced). Lisaks erinevad töölehed.

Video sellest, kuidas me seenel käisime