Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: inglise keel,2. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: inglise keel,2. kursus
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud eelneva kohustusliku nglise keele kursuse.

Maht:

19x70min

Eesmärgid:

Arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles.

Õpitulemused:

Õpilane oskab kasutada tuleviku ajavorme. 

Õpilane mõistab ingliskeelseid kuulamis- ja lugemistekste.

Õpilane õpib juurde uut sõnavara ning oskab seda õigesti kasutada ja hääldada.

Õpilane oskab ennast väljendada nii ingliskeelses kõnes kui ka kirjas töö ja hariduse teemdel.

Õpilasel on esinemisjulgust ja -oskust.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele. Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on Education and Work.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd:


1) Test 1 (kuulamine, lugemine) (märts 2024)

2) Test 2 (sõnavara, grammatika) (mai 2024)

3) Suuline ettekanne (mai 2024)
 

Testide hindamisskaala on järgnev:

90% -100% hinne 5
75% - 89% hinne 4
50% - 74% hinne 3
20% - 49% hinne 2
0% - 19% hinne 1

Suulise ettekande juures hinnatakse grammatikat, sõnavara, ülesande täitmist ja hääldust ning kõne soravust ja ladusust.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Kursuse läbimise eelduseks on positiivsele, vähemalt hindele kolm sooritatud suuline ettekanne. Lisaks ei tohi ükski hindeline töö olla sooritamata või hinnatud hindega üks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Sõnavara-, grammatika- ning lugemisharjutuste vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6. tund kell 16.10-17.25. Kuulamisharjutuste ja suulise ettekande vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Materjal on võetud erinevatest õpikutest ja töövihikutest (New Headway Upper Intermediate, New Headway Advanced, Gold Experience B2, Gold Experience B2+, Gold Experience C1, Complete Advanced, Compact Advanced). Lisaks erinevad töölehed.

Video sellest, kuidas me seenel käisime