Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Eesti keel (RE)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Eesti keel
Nimetus: Eesti keel (RE)
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

18 tundi

Eesmärgid:

valmistuda eesti keele riigieksamiks, teha läbi erinevaid õigekirja ja tekstiloomise harjutusi, arutleda nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevatel aktuaalsetel teemadel.

Õpitulemused:

gümnaasiumi eesti keele ainekavas seatud eesmärkidest pööratakse sel kursusel tähelepanu, et õpilane:
1) valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kirjas;
2) tunneb tekstiliikide erinevusi ja oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ning koostada;
3) arendab kriitilist mõtlemist;
4) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. Teadlik kirjutamine (küpsuskirjandiks valmistumine ja kirjandi kirjutamine). Arutlev tekst: probleem, põhiidee. Teksti pealkirjastamine. Refereerimine ja tsiteerimine. Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). Oma teksti toimetamine. Tekst ja stiil. Lugemisülesannete lahendamine (eksamiülesanded). Teksti ainestik, materjali kogumine. Õpilased otsivad materjali, et teha klassi ees ettekandeid (aktuaalsed teemad, probleemi sõnastamine + väited ja näited)

Hindamine:

arvestuslikud tööd: kirjand, ettekanne (sh peab kuulama teiste ettekandeid ja tegema märkmeid, hinne on max 4, kui on puudutud rohkem kui üks tund, mil õpilased ettekandeid teevad), eesti keele kontrolltöö. Eksami ülesanded: Harno juhendid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

arvestuslike tööde põhjal kujuneb kursusehinne, aga iseseisvatel töödel on suurem kaal: näiteks kui kontrolltöö on 3, kirjand 3, ettekanne 5 = kokku on kursusehinne 3.
Kooliastme hinne: aluseks on gümnaasiumi eesti keele kursuste keskmine hinne, see, mis hinnet on kõige rohkem; kui hinne on kahevahel, siis kaalukamad on 12. klassi eesti keele kursuse hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

konsultatsioon, kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

Harno ja EKI materjalid. Töölehed ja materjalid õpetaja käest.

Video sellest, kuidas me seenel käisime