Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Kirjandus
Nimetus: Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

kursuse eesmärk on süüvida põhjalikumalt ilukirjanduse olemusse: uurida põhiliike ja -žanre, anda ülevaade žanride kujunemisest ja mitmekesisusest ning neid iseloomustavatest tunnustest. Õpilane laiendab, süvendab ja kinnistab oma teoreetilisi teadmisi tekstikatkendite ning tervikteoste analüüsi ja tõlgendusega.

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane:
1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjandusvoole, põhiliike ja -žanre ning analüüsib teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal;
2) toob näiteid romaani alaliikide, autorite ning teoste kohta;
3) nimetab käsitletud proosa- ja draamateoste teemasid, probleeme ning ideid, analüüsib tegelasi ja nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti;
4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele- ja kujundikasutust;
5) kasutab tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid;
6) on läbi lugenud ning analüüsinud neli eesti või maailmakirjanduse proosa- või draamateost.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste. Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Žanri mõiste. Kirjandusvoolu, -žanri ja -teose stiil. Eepika. Romaan, novell, jutustus, miniatuur. Realistlik romaan. Modernistlik romaan. Postmodernistlik romaan. Novell. Lüürika ja lüroeepika. Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Vabavärss. Dramaatika. Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Uuem eesti näitekirjandus.
Valik käsitletavaid mõisteid: ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, epigramm, haiku, jutustus, komöödia, kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, maagilis-realistlik romaan, miniatuur, modernism, novell, ood, piltluule, poeem, postmodernism, psühholoogiline romaan, realism, romaan, romantism, sonett, tragikomöödia, tragöödia, vabavärss, valm.

1. Anton Hansen Tammsaare romaan "Tõde ja õigus" I osa
2. Anton Hansen Tammsaare näidend "Juudit"
3. Andrus Kivirähki näidend "Juudit" või "Eesti matus" (mõlemad tekstid on siin)
4. Ray Bradbury "451° Fahrenheiti" või Anthony Burgess "Kellavärgiga apelsin"
5. 1 eesti kirjaniku luulekogu

Hindamine:

kursusel saadavad hinded jagunevad arvestuslikeks (raamatute sisutööd+analüüsid) ja protsessihinded. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursust kokkuvõttev hinne kujuneb perioodi jooksul saadud arvestuslike hinnete põhjal. Kursus on arvestatud, kui vastatud on vähemalt 3 teost. Arvestuslike hinnete seas ei tohi olla „1“ ega „2“, et kursusehinne oleks „4“ või „5“. 

Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide kirjanduse kursuste peale, kui hinne on kahevahel, siis saavad määravaks 12. klassi kirjanduse kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

arvestuslikud tööd järelevastamise ajal, eenevalt suhelda õpetajaga

Õppematerjalid:

K, Talviste „Sõnakunsti kuju“, K. Rannuste, K. Talviste „Sõnakunsti jäljed“, M. Väljataga „Kirjandus ja selle liigid“, S. Nootre töövihik „Kirjanduse kõnekus“ I ja II osa, J. Talvet jt „Maailmakirjanduse lugemik“, eesti ja välismaa autorite novellid, luuletused. Õpetaja antud materjal Tera kaustas.

Video sellest, kuidas me seenel käisime