Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Lähiajalugu I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Ajalugu
Nimetus: Lähiajalugu I
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 11IT, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

2 x 70 minutit nädalas. 

Eesmärgid:

Kujundada õppijaid, kes on suutelised analüüsima ja mõistma maailma, milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis on maailmas juhtunud 20. sajandi I poolel. Õpe on korraldatud selliselt, et keskseks teemaks on Eesti riikliku iseseisvuse saavutamine ja selle tunnustamine. 

 

Õpitulemused:

1.Õppijad tunnevad ja analüüsivad riikide poliitilist arengut 20. sajandil, kõrvutades demokraatlikku ja diktatuuriühiskonda.

2. Õppijad tunnevad ja analüüsivad 20. sajandi suurriikide arengujooni ja tähtsuse muutumist rahvusvahelistes suhetes.   

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel käsitletakse Eesti ja maailma poliitilist, ühiskondlikku ja sõjalist ajalugu 20. sajandi I poolel, sealhulgas olulisemaid isikuid.

Hindamine:

1. Kontrolltöö – hinnatakse protsesside, mõistete ja sündmuste tundmist. Kehtib punktiarvestus, mille puhul hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne. Kui otsustad teha lisaülesandeid, pead tegema kõik.

Kontrolltöödes tuleb nimed, kohanimed ja mõisted õigesti kirjutada. Selle vastu eksimist loetakse veaks. Ülejäänud eksimusi loetakse veaks sõltuvalt kontekstist.

NB! Kui erakorralistel asjaoludel toimub üleminek distantsõppele, siis võib kursuse läbiviimises, hindamiskriteeriumites ja hindamise korralduses toimuda muutusi.

1.1. Kontrolltöö – I maailmasõda ja sõdadevaheline aeg. 
1.2. Kontrolltöö – II maailmasõda ja sõdadevaheline aeg.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Esimese kontrolltöö hinde osakaal on 50% ning teise oma samuti 50% lõpptulemusest. Kui kursuse hinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse:
1) kui see on suurem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kasuks;
2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kahjuks;
3) kui see on täpselt 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 siis jääb selles küsimuses
õpetajale õigus määrata hinne vastavalt kontrolltööde tulemustele.

Kooliastmehinne arvutatakse kõigi kursuste aritmeetilise keskmine alusel. Kui aritmeetiline keskmine on näiteks 3,5, siis ümardatakse hinne õpilase kasuks sõltuvalt viimasest kursuse hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järelevastamine toimub mõistliku aja jooksul hiljemalt arvestuste nädalal või arvestuste nädalal toimunud töö korral mitte hiljem kui eelmise tööpäeva keskpäeval enne vastavat õppeperioodi kokkuvõtvat õppenõukogu.

Puuduliku kontrolltöö hinde korral on kohustuslik esitada õpetajale eraldi lehel vigade parandus. Kui viimane on rahuldavalt sooritatud, siis saad võimaluse järelevastamiseks, mis toimub üldjuhul neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Tegemata töö puhul ei ole vigade paranduse esitamine vajalik.

Ärge registreerige ennast üldisesse järelevastamisse, kui õpetaja ei ole öelnud teisiti. Teatage ette Stuudiumi kaudu saadetud sõnumiga, kui tulete järelevastamisele.

Õppematerjalid:

Kursuse slaidid (Stuudiumis kursuse kaustas)
Muu lisamaterjal (Stuudiumis kursuse kaustas)
Lähiajalugu I. Õpik gümnaasiumile, 1. osa. Tallinn, 2014.
Nolan, C. J. Longmani maailma poliitikaleksikon. Tallinn, 1999.

Video sellest, kuidas me seenel käisime