Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Pärimus ja kirjandus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Kirjandus
Nimetus: Pärimus ja kirjandus
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

anda ülevaade maailma mütoloogiast, sealhulgas eesti rahvausundist, ja arhetüüpidest kirjandusteostes.

Õpitulemused:

kursuse lõpetamisel õpilane:

1) loeb läbi vähemalt kolm tervikteost, ilukirjandusteoste katkendeid ja kursuse sisuga seotud teabetekste;
2) analüüsib ja tõlgendab loetud tekste nii suuliselt kui ka kirjalikult ühisarutelus ja individuaalselt, jagab oma lugemiskogemusi;
3) mõtestab pärandkultuuri olemust, funktsioone, väljendusvõimalusi ja tähendust tänapäeva kultuuris ja ühiskonnas ning iseenda kogemuse põhjal;
4) nimetab müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ning arhetüüpseid müüdimotiive, leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest;
5) analüüsib kirjandusteose teemat, süžeed, tegelasi ja ideestikku nii müüdimotiividest kui ka eetilistest ning esteetilistest väärtustest lähtuvalt;
6) analüüsib ja hindab luule-, proosa- ja draamateoste poeetikat, väljendusvahendite mitmekesisust ja tähendust;
7) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele tuginedes oma sõnavara.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

kursuse kaudu mõistab õpilane kirjanduse mütoloogilisi ja pärimuslikke juuri, kultuuri järjepidevust iidsetest aegadest tänaseni ning iseenda seotust selle lõputult jätkuva ahelaga. Pärimus on kogu kultuuri alus ja ühel ajal nii maailmapildi looja kui ka säilitaja. Õpilane teadvustab pärimusel põhinevat ilukirjandust lugedes, kui suurel määral tugineb kogu kultuur arhetüüpidele ja müütilistele motiividele. Kursuse käigus teadvustab õpilane tänapäeva kirjanduse seoseid näiteks antiikmüütide ja eestlaste mütoloogilise maailmapildiga. Euroopa kultuuri mõistmiseks on olulised ka piiblilood.

  • Tammsaare näidend „Juudit“
  • Kivirähki näidend „Juudit“
  • Ristikivi romaan „Imede saar“ (August Gailit „Purpurne surm“)
  • Kivirähki romaan „Mees, kes teadis ussisõnu“
  • Mehis Heinsaare novell "Kuidas surm Mirabeli juurde tuli", Marie Underi ballaadid jm tekstid
Hindamine:

arvestuslikud hinded saadakse teoste analüüside eest (peamiselt iseseisvad kirjalikud tööd). Oluline on käia kontakttunides, et saaks võtta osa aruteludest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

selleks, et kursus oleks arvestatud, peab olema tehtud positiivsele tulemusele 3 arvestuslikku kirjandustööd. Kui arvestuslike hinnete seas on 1 või 2, on kursusehinne max 3.

Kui kursusehinne on kahevahel, läheb sisse positiivsem hinne, kui väiksemad ülesanded või/ja rühmatööd on kõik tehtud ja pole puudutud rohkem kui 4 tundi. Kui kontakttundidest on puudutud 6 ja rohkem tunde, siis kursusehinne on max 4. 

Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide kirjanduse kursuste peale, kui hinne kahevahel, siis saavad määravaks 12. klassi kirjanduse kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

võlgnevused saab likvideerida järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

M. Undo „Müüdi anatoomia“,  töölehed ja materjalid õpetaja käest ja TERAs.

Video sellest, kuidas me seenel käisime