Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Energia

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Füüsika
Nimetus: Energia
Õpetaja: Hans Hubert Sams
Klass: 11IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Ei ole

Maht:

20 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit).

Eesmärgid:

Saada pädev ülevaade elektrienergeetikast, termodünaamikast ja soojusmasinatest gümnaasiumi tasemel.

Õpitulemused:

Teab sisu lühikirjelduses toodud mõistete tähendusi ja oskab vastava teema gümnaasiumitasemel valemeid kasutada ja ülesandeid lahendada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Elektrivoolu tekkemehhanism. Ohmi seadus. Vooluallika elektromotoorjõud ja sisetakistus. Metalli eritakistuse sõltuvus temperatuurist. Vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus; pn-siire. Valgusdiood ja fotoelement. Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. Vahelduvvoolu saamine ning kasutamine. Elektrienergia ülekanne. Trafod ja kõrgepingeliinid. Vahelduvvooluvõrk. Elektriohutus. Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja pinge efektiivväärtused.
Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur. Celsiuse ja Kelvini temperatuuriskaala. Ideaalgaas ja reaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand. Avatud ja suletud süsteemid. Isoprotsessid. Gaasi olekuvõrrandiga seletatavad nähtused looduses ning tehnikas. Ideaalse gaasi mikro- ja makroparameetrid, nendevahelised seosed. Molekulaarkineetilise teooria põhialused. Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. Soojusenergia muutmise viisid: töö ja soojusülekanne. Soojushulk. Termodünaamika I seadus, selle seostamine isoprotsessidega. Adiabaatiline protsess. Soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina kasutegur, soojusmasinad looduses ning tehnikas. Termodünaamika II seadus. Pööratavad ja pöördumatud protsessid looduses. Entroopia. Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. Energiaülekanne looduses ja tehnikas. Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad. Energeetilised globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused. Eesti energiavajadus, energeetikaprobleemid ning nende lahendamise võimalused.

Hindamine:

Hinnatakse sisulühikirjelduses toodud mõistete teadmisi ja nendega seotud valemitega ülesannete lahendamise oskust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehindest 60% moodustavad kontrolltööd (30% + 30%), 25% moodustab esitlus ja 15% moodustab praktiline töö. Lisahindeid saab tunnikontrollide ja kodutööde eest.

Kursuse läbimise tingimuseks on positiivsed kontrolltöö tulemused ja positiivne esitluse tulemus. Hinne kujuneb protsendi alusel:

Hinne "5" 90...100%

Hinne "4" 75...89%

Hinne "3" 50...74%

Hinne "2" ...49%

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Parandada saab nii positiivseid kui ka negatiivseid kontrolltöö tulemusi. Lisaks saab järele teha ka tunnikontrolle, kuid see on kokku leppel õpetajaga. 

Õppematerjalid:

:    
Kohustuslik: M. Reeman "Energia", veebitugi opik.fyysika.ee. Soovituslik E. ja V. Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile".

Video sellest, kuidas me seenel käisime