Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise keel,3. periood,10. rühm

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel,3. periood,10. rühm
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub. 

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Omandada inglise keele oskuse tasemel, mis on vajalik võõrkeelses keskkonnas iseseisvaks suhtluseks;
- omandada lugemisvilumuse, mõista ja osata tõlgendada erinevaid tekste;
- aru saada esinevatest aktsentidest, erinevate inimeste kõnest ja vestlusest (nt Briti, Ameerika, Austraalia jne);
- osata ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
- tunda õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
- saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel;
- selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
- oskab kasutada tegusõna erinevates ajavormides, - tunneb modaalseid tegusõnu olevikus, tulevikus ja minevikus, oskab kasutada tingimuslauseid, õpilane õpib juurde uut sõnavara, tunneb erinevate ühendverbide ja idioomide tähendusi ning oskab neid õigesti kasutada ja hääldada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Present, Past and Future tenses (active and passive); modals verbs (present/future, Past); modal verbs for speculation, relative clauses and participles,  discourse markers, Future tenses.

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
100% - 90% - hinne 5
89% - 75% - hinne 4
74% - 50% - hinne 3
49% - 20% - hinne 2

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Student’s Book (i-Tool)
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Workbook
 

Video sellest, kuidas me seenel käisime