Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise keel,1. rühm (Solutions)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel,1. rühm (Solutions)
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11LO, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub. 

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) B2 and above tasemel. Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada videotundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
- saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel;
- selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
- oskab kasutada tegusõna erinevates ajavormides, - tunneb modaalseid tegusõnu olevikus, tulevikus ja minevikus, oskab kasutada tingimuslauseid;

- oskab kirjutada ametlikku kaebekirja, motivatsiooni kirja ja küsida ametlikult lisainformatisooni.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vocabulary and Speaking: memories, emotional states, interactive phrases for discussing a topic, talking about family tensions, relationships, life changes, photo comparison.

Grammar: Phrasal verbs: passive and infinitive forms, narrative tenses, verbs patterns and reporting structures,  conditionals.

Discussion: proposed changes to a town centre.

Writing: Formal/semi formal letters, Review.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul 2.  kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Samuti kirjutab õpilane ühe ametikirja  hindele.  Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% - hinne „5“
75-89% - hinne „4“
50-74% - hinne „3“
20-49% - hinne „2“
0-19% - hinne „1“.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga mitte hiljem kui arvestuste nädalal. 

Õppematerjalid:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Advanced Student's Book, Solutions Advanced Workbook, Class Audio CDs

Video sellest, kuidas me seenel käisime