Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise keel,3.periood,9. rühm

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel,3.periood,9. rühm
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 10IT, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub. 

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi. 

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine). Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada  õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

 

 

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Sõnavara teemad: inspireerivad inimesed, looduskaitse, teadus.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise) kaudu.
Grammar: Modals: Present, Future, Past., Hypothesising, Determiners; Relative clauses: defining and non-defining. Present and Past Participles, expressing habit (used to, would, will), Hypothesising, Determiners; Writing: formal/semi-formal letters.

Hindamine:

Õpilased sooritavad  kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:


John and Liz Soars ""New Headway Pre-Intermediate" Student's Book (i-tool)

John and Liz Soars ""New Headway Upper Intermediate" Workbook

New Headway Upper Intermediate"" I-tool

Video sellest, kuidas me seenel käisime