Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 12KU, 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Õpilane:

väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on tolerantne kaaslaste suhtes;

arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust;

suudab tunnetada loogilise mõttekäigu elegantsi;

väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib tavakeeles infot ning vastupidi;

kujuneb vastutustunne ühiskonna ja kaaskodanike ees;

seotab erinevaid õpitud kursusi  ja rõhuasetus on õige mudeli valikul;

suudab kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;

arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi;

oskab kasutada teema käsitlemiseks vajalikku tarkvara.

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane:

1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust;

2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;

3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduste olulisemaid mudeleid ning meetodeid; 

4) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil; 

5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid; 

6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid tegelikkuse uurimiseks; 

7) kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel;

8) rakendab taandamisvalemeid;

9) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid;

10) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;

11) lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse hindamine.  Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite (kui ülesannete matemaatiliste mudelite) koostamise ja lahendamise abil. Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning majandusteaduses, tehnoloogias ja mujal (nt füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias, nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning marginaalfunktsioonid majandusteaduses, materjalikulu arvutused tehnoloogias jne). Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite kasutamisele (tasku- ja personaalarvutid).

Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Nii puudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Hindamine toimub tööde/kontrolltööde põhjal, mille toimumise ajad on õpilastega kokku lepitud

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub kursuse tööde põhjal. Hindeline töö peab olema sooritatud positiivsele hindele. Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelevastamisele ei kuulu.Kõik töö peavad olema tehtud

Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus.
 


Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde teada saamist Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

1) Lepmann, L jt Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013;
2) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015;

Video sellest, kuidas me seenel käisime