Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kitsa matemaatika lisakursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Matemaatika lisakursus
Nimetus: Kitsa matemaatika lisakursus
Õpetaja: Kaja Oras
Klass: 12KU
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19×70 min

Eesmärgid:

Toetada õpilast kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistumisel.

Õpitulemused:

Kursusel osalenu omab süsteemseid teadmisi ja oskusi koolimatemaatikast, oskab neid rakendada ülesannete lahendamisel ja lahenduskäigu vormistamisel.

 

Kursuse lõpus õpilane:

teab

 • reaalarvudest ja avaldistest;
 • planimeetriast;
 • logarithm- ja eksponentfunktsioonidest;

tunneb

 • vektorit tasandil, joone võrrandit;
 • funktsioone ja nende grafikuid;
 • arvjada ja selle piirväärtust;
 • aritmeetilist ja geomeetrilist jada;
 • funktsiooni piirväärtusi ja tuletisi;
 • tõenäosusteooriat ja kirjeldavat statistikat;
 • integraali;
 • stereomeetriat;

oskab lahendada

 • võrrandeid ja võrratusi;
 • logaritm- ja eksponentvõrrandeid ja –võrratusi;
 • trigonomeetrilisi võrrandeid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Arvuhulgad. Irratsionaal- ja ratsionaalavaldised. Võrrand, võrratus, võrrandi- ja võrratusüsteem. Trigonomeetria. Vektor. Joone võrrandid. Tõenäosus ja statistika. Funktsioonid. Tuletis ja funktsiooni uurimine. Tasandi- ja ruumigeomeetria. Integraal. Tekstülesanded.

Hindamine:

Tegu on arvestusliku kursusega.
Kursuse jooksul kasutatakse peamiselt kujundavat hindamist, tagasisidet antakse suuliselt ja kirjalikult. Õpilane võib auditoorsetest tundidest puududa maksimaalselt kolm korda. Kui õpilane puudub lubatust rohkem, siis tuleb sooritada lisatöö kokkulepitud tähtajaks Iga hilinenud päev toob kaasa lisaülesande.
Kui õpilane tunnis kaasa ei tööta, märgitakse ta puudujaks ning puudumiste ületamisel tuleb teha lisatöö.
NB! Kui õpilane puudub mõjuval põhjusel ning on sellest ette teatanud, ei pea ta lisatööd tegema. Tagantjärele põhjendatud puudumised arvesse ei lähe.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus on arvestatud, kui õpilane osaleb ja töötab aktiivselt kaasa auditoorsetes tundides ning puudumiste kompenseerimiseks on lisaülesanded sooritatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui õpilane puudub rohkem kui kolm ainetundi, tuleb sooritada lisatöö kokkulepitud tähtajaks. Kui õpilane tunnis kaasa ei tööta, märgitakse ta puudujaks ning puudumiste ületamisel tuleb teha lisatöö.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:

1) https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

2) Lepmann, L jt Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013;

3) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015

Soovituslik:

1) https://www.wolframalpha.com/

2) https://www.geogebra.org/

3) https://vara.e-koolikott.ee/

4) Veelmaa, A., Valmistu matemaatika riigieksamiks 2022, Maurus 2021

Video sellest, kuidas me seenel käisime