Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Trigonomeetria II

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1, 2, 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Trigonomeetria II
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 11IT, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 x 70 min

Eesmärgid:

Õpilane

  • kasutab matemaatilist keelt,
  • väljendab oma mõtteid ja lahenduskäike selgelt ja täpselt nii suuliselt kui ka kirjalikult,
  • arutleb loovalt ja loogiliselt,
  • kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise.
Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

1) teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;

2) arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;

3) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; teab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid;

4) teab mõnede nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid;

5) leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;

6) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid;

7) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;

8) tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;

9) lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;

10) rakendab trigonomeetriat elulisi ülesandeid lahendades.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Nurga mõiste üldistamine. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused. Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel. Taandamisvalemid. Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised avaldised.

Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala. Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded.

Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud.

Hindamine:

Hindamine toimub kontrolltööde/tööde põhjal. Kõik kursuse jooksul toimunud tööd peavad olema tehtud 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb tööde hinnete põhjal, vajadusel arvestatakse ka õpilase aktiivsust tunnitöös.Kõik kursuse jooksul toimunud tööd peavad olema tehtud, mittetegemata töö on hinne"1". Kui õpilane soovib kursuse hinnet parandada/tõsta, siis tuleb teha arvestustöö kogu kursuse jooksul õpitud materjalile

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine, hinnet parandamine toimub järelevastamise tunni ajal või õpetajaga isiklikult kokkulepitud ajl

 

Õppematerjalid:

1) Lepmann, L jt Matemaatika X klassile, Koolibri 2011

2) http://www.welovemath.ee/

Video sellest, kuidas me seenel käisime