Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Anorgaanilised ained

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Praktiline keemia
Nimetus: Anorgaanilised ained
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 10LO
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Kohustuslik suunakursus 10LO klassile.

Maht:

18-20 70-minutilist tundi, millest 2 tundi kontrolltöid, ~12 tundi praktilised tööd laboris ja 4-6 tundi auditoorne töö klassis.

Eesmärgid:

Üldeesmärgid:

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;

3. kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4. kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;

5. rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;

6. langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

7. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

8. on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane:

1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja pingereas, koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid (metalli reageerimine mittemetalliga, veega,

lahjendatud happe ja soolalahusega);

2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas;

3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi;

4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ja korrosiooni metallide oksüdeerumisel;

5) põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, analüüsib korrosioonitõrje võimalusi;

6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise vooluallika korral);

7) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagise ja lisanditega.s) hindab ja põhjendab ainete vees lahustumisel lahuses tekkivat keskkonda;

8) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisiomadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis;

9) koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid;

10) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise võimalusi praktikas;

11) oskab teostada praktilisi töid vastavalt tööjuhendile;

12) tunneb peamisi laboris kasutatavaid vahendeid ja ohutuid töövõtteid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sisu lühikirjeldus:

Peamised teemad kursuses

A. Metallid

B. Mittemetallid

C. Lahused

 

Teostavad praktilised tööd:

a) Reaktsiooni soojusefekti uurimine. Katalüütilised reaktsioonid.

b) Vesiniksideme moodustumine

c) Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid, reaktsioonid lahuses

d) Lahuste pH määramine (indikaatorid ja pH-meeter)

e) Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes

f) Vesiniku ja hapniku saamine ning tõestamine

g) Aluminotermia (metallide saamise võimalused)

h) Katioonide ja anioonide määramine lahustes

i) Metallide korrosiooni uurimine

j) Keemilise reaktsiooni tasakaal keemilises reoksreaktsioonis

k) Keemilise vooluallika konstrueerimine ja selle tööpõhimõte. Elektrolüüs.

l) Vees lahustumatute aluste saamine ja lagunemine

m) Katsed kuivjääga

n) Katsed lämmastikuga jt tööd

Praktilised tunnid klassis:

a) Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal

b) Redoksreaktsioonid ja keerukamate redoksreaktsioonide tasakaalustamine

c) Keemilised vooluallikad ja alternatiivsed energia saamise viisid

Hindamine:

Hindamismeetodid ja – kriteeriumid:

Kursuse jooksul toimub 2 arvestuslikku kontrolltööd. Kontrolltöö on laboritööde ja auditoorse töö käigus omandatud materjali omandamise kontrollimise töö.

Kolmas hinne kujuneb praktiliste tööde ja iseseisvate tunnitööde esitamisest. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata protokolle ja kodutöid ei arvestata! Protokollid peavad olema vormistatud paberkandjal tunni lõpuks või järgmiseks tunniks. Praktilised tööd toimuvad laboris. Laboritöid järgi vastata ei saa. Iseseisvate tööde juhend on Stuudiumis esitatud koduse tööna.

Arvestuslike laboratoorse tööde tundidest (sh iseseisva töö tundidest) võib puududa ükskõik millisel põhjusel maksimaalselt kuni 50% tundidest! Vastava ülevaatega tabel on Stuudiumi Teras. Ülevaatesse lisatakse ka iseseisvad tööd. Kui kirjalikku laboritööd pole esitatud, siis antud tunni eest pannakse puudumine ja töö on mittearvestatud. Kui töö on vormistatud lohakalt või vigaselt, siis võimaldab õpetaja antud tööd 3 tööpäeva jooksul uuesti esitada. Kui vigade parandust ei esitata, siis antud laboritund ja iseseisev töö loetakse puudumisega võrdseks.

Kui õpilasel on praktilistest töödest puudumisi või mittearvestusi juba rohkem, siis langeb ka vastav hinne iga puudumisega 1 hinde võrra.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet).

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% - hinne 4

74-50% - hinne 3

49-...% - hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on loodussuunal 5 keemia kursust. See praktiline keemia on teine kursus gümnaasiumis.

NB! Tundi hilinemine pole lubatud, sest tunni alguses selgitatakse iga töö põhimõtet ja ohutusnõudeid. Kui hilined, siis see võib põhjustada ohtu nii kaasõpilasele kui õpetajale. Laboritunnis on lubatud viibida ainult kittliga. Kitli puudumise korral tuleb pöörduda õpetaja poole 5 min enne tunni algust ja küsida selle tunni jaoks asenduskittel.

Kui tuleb pikem distantsõpe, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltööde vastamiseks tuleb kasutada järele vastamiseks ettenähtud aega ja korda (neljap. 6 tund).

Kui kontrolltööst puudud või oled haige, siis järele vastamiseks on üks võimalus kogu perioodi jooksul. Esitamata/tegemata kontrolltöö kohale ilmub Stuudiumis T-märk. Vastamata töö korral muutub see perioodi lõpus hindeks 1 („nõrk“). Laboritööde esitamise statistikat saad jälgida Stuudiumis Teras. Laboritöid uuesti teha ja järele vastata ei saa (va ENNE esitamise tähtaega kirjalikult kokku lepitud tingimused. Nt kui õpilane haigestub ja ei saa esitada parandustööd tähtajaks. Teistel juhtudel igasuguses erisused on välistatud ja vaidlustamisele ei kuulu!) Laboritööde koondhinnet parandada ja uuesti teha ei saa, sest tegemist on õppeprotsessi hindega.

Kui paned ennast kirja järele vastamisele ja kohale ei tule, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat Stuudiumis ja järele vastamise õpetajat Tiiu Lääniste: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! Registreerimise soovist peab teavitama aineõpetajat.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile ja aineõpetajale vastava sooviavalduse enne õppenõukogu. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada õppenõukogu poolt määratud aja jooksul.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid:

Praktiliste kodutööde juhendid esitatakse koos teemade ja täpse juhisega Stuudiumis kodutöödes ja Teras. Lisaks antakse need juhised koos selgitustega ainetunnis.

N. Katt „Lühikursus gümnaasiumile“

Lisamaterjal (abimaterjal):

Neid saad laenutada linnaraamatukogudest või oma sõbralt, kes on kooli juba lõpetanud:

R. Pullerits „Keemiaülesannete lahendamine“

Tuleb tunnis osaleda ja teha endale vajalikud märkmed. Kindlasti tasub erilist tähelepanu pöörata ka õpetaja selgitustele ja praktiliste tööde juures olevale teooriale. Õpetaja tagastab ka tehtud tööde protokollid, millest saad õppida.

 

Konsultatsioon: kokkuleppel õpetajaga! Aeg tuleb kokku leppida õpetajaga eraldi.

 

 

Esialgsed kontrolltööde toimumise ajad:

Kontrolltöö nr 1: 15. aprill 2024 (esmaspäev)

Kontrolltöö nr 2: 27. mail 2024 (esmaspäev)

Kontrolltööde ajad on kantud Stuudiumi kontrolltööde kalendrisse.

Arvestuste nädalasse jääb võimalus vastata veel kontrolltööd nr 1 või 2, kui need peaksid ebaõnnestuma või oled viimase töö tegemisest puudunud, siis saad vastata veel viimast tööd. Samuti saab vastata esimest tööd, kui õpilane pole enne saanud/tahtnud neljapäeviti vastata (järelvastamise ajal).

 

KURSUSE ÕPETAJAD:

11.03-13.03 - õpetaja Aleksandr Kirpu

18.03-17.04 - õpetaja Madis Palmet

29.04... lõpuni - õpetaja Aleksandr Kirpu

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime