Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Saksa keel algajatele,2. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel algajatele,2. kursus
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 10IT, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Edukalt läbitud esimene kursus

Maht:

Auditoorne õppetöö 19 tundi a` 70 minutit

Eesmärgid:

Jätkuvalt omandatakse ja täiendatakse esmast keeleoskust ja teadmisi õpitava keele kultuuriruumist

Õpitulemused:

Arusaamine igapäevastest väljenditest ja lühikestest
lausetest,reageerimine lihtsatele küsimustele ja korraldustele,õpitud
väljendite kasutamine oma vajaduste väljendamiseks,oskus kirjutada lühikesi teateid ja täita formulare

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Igapäevaelu:poeskäik,toiduainete ja tarbeesemete ostmine;kodu ja sisustus,mööbel;tegevused kodus ja tööl;vabaaja tegevused;linn ja liiklus,teeküsimine;õnnetused ja hädaabi;Eesti
Keelealased teadmised:nimisõnade käänamine koos omadussõnaga,eessõnad Dativ-ja Akkusativ-käändega;isikulise asesõna käänamine;tegusõnade ajavormid-lihtminevik ja täisminevik;sidesõnade kasutamine ja sõnajärg kõrvallauses

Hindamine:

Suuline ja kirjalik
hindamine(tunnikontroll,kontrolltöö,kodune töö,suuline vastamine)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb jooksvate hinnete ja
kontrolltööde hinnete tulemusena.Kõik tööd peavad olema tehtud
positiivsele hindele.Kursust ei hinnata hindega"väga hea",kui jooksvate hinnete seas on mitterahuldav hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse
vastavalt koolikorraldusele ja ka õpetajaga kokkuleppel.

Õppematerjalid:

Anu Schulz"Saksa keele õpik algajaile" ja
töövihik;sõnavara õppimiseks Quizlet ja Kahoot;harjutusvara ja laulud
internetis(mein-deutschbuch.de jne.)YouTube

Video sellest, kuidas me seenel käisime