Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Saksa keel 11.klassile III periood 5.kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel 11.klassile III periood 5.kursus
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel osalejad on läbinud eelnevad kohustuslikud neli kursust.

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on arendada ja harjutada erinevaid osaoskusi,mis on vajalikud keeletaseme B1 omandamiseks,et suhelda nii era-kui tööalaselt. Õpilane suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja suudab aru saada võõrkeelsest kõnest ning vestlusest,oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires,omandab lugemisvilumuse,mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste,julgeb suhelda õpitavas võõrkeeles

Õpitulemused:

Oskab kirjutada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal.Oskab kirjutada isiklikku või poolametlikku kirja.Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada sündmusi,kavatsusi ja selgitada oma seisukohti.Oskab vestelda põhitemaatika ulatuses:pere,hobid,töö,
reisimine,päevasündmused.Lugemisel oskab leida tekstist vajalikku infot,oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil, saab aru uudistest, lühikirjeldustest.Kuulamisel mõistab olmeteksti,teateid,TV- ja raadio uudiseid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema:"Inimene ja ühiskond": "Ostlemine ja raha, reklaam ja kaubad";"Reisimine ja puhkus"; "Meediakasutus ja kultuuriline meelelahutus"
Keelelised teadmised:umbisikuline tegumood(das Passiv) koos modaalverbidega; tingiv kõneviis;omadussõnade võrdlemine; kaheosalised sidesõnad lauses;kohamäärused; tegusõnad rektsiooniga(käändeline sõltuvus); eessõnad "laut","nach","zufolge"

Iseseisvaks tööks on sõnavara õppimine Quizleti abil, .Õpilane peab iseseisvalt omandama teemakohase sõnavara ja oskama neid lausetes kasutada.Iseseisvalt tuleb teha ka harjutavaid ülesandeid interneti põhises töövihikus.Õpilasel tuleb teha kursuse jooksul ka iseseisev kontrolltöö avatud materjalidega.

Hindamine:

Hindamise aluseks on PGS ja Gümnaasiumi riiklik õppekava.Õpitulemusi hinnatakse kursuse lõpus kokkuvõtvalt viie palli süsteemis.Sõnavara ja grammatikat kontrollitakse kirjalike testidega vastava teema lõpus.Eraldi hinnatakse sõnavara ja jutustamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemuse kujunemine: Kursuse hinne kujuneb jooksvate hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde tulemusena. Kursuse hinne "väga hea" või "hea" eeldab kõigi nõutud tööde sooritamist ja mitterahuldavate hinnete puudumist.Kursuse eest rahuldava hinde saamiseks peavad kõik tööd olema vastatud vähemalt rahuldavalt.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järelevastamine toimub kooli päevakavas määratud tingimustel ja korras,kuid võimalusel ka õpetajaga kokkuleppel.Järele vastata saab kõiki suulisi vastuseid ja kirjalikke töid.

Õppematerjalid:

Õpik"Spektrum" B1 Teil II koos meediapaketiga;õppematerjalid internetist(www.meindeutschbuch.de,begegnungen.de,deutschewelle.de jne.) ja erinevad sõnastikud;sõnade õppimiseks Quizlet,videodYoutube-ist

Video sellest, kuidas me seenel käisime