Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Mikro- ja megamaailma füüsika

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Füüsika
Nimetus: Mikro- ja megamaailma füüsika
Õpetaja: Agnes Vask
Klass: 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud neli eelnevat kohustuslikku füüsika kursust.

Maht:

ca 20 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Saada pädev ülevaade mikro- ja megamaailma füüsikast gümnaasiumi tasemel.

Õpitulemused:

Teab sisu lühikirjelduses toodud mõistete tähendusi ja oskab vastava teema gümnaasiumitasemel valemeid kasutada ja ülesandeid lahendada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Molekulaarjõud. Reaalgaas. Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused. Pindpinevus. Märgamine ja kapillaarsus, nende ilmnemine looduses. Faasisiirded ning siirdesoojused. Välis- ja sisefotoefekt. Aatomimudelid. Osakeste leiulained. Kvantmehaanika. Elektronide difraktsioon. Määramatusseos. Aatomi kvantarvud. Aatomituum. Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. Massi ja energia samaväärsus. Tuumareaktsioonid. Tuumaenergeetika ja tuumarelv. Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse. Astronoomia vaatlusvahendid ja nende areng. Tähtkujud. Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. Päikesesüsteemi koostis, ehitus ning tekkimise hüpoteesid. Päike ja teised tähed. Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Linnutee galaktika. Universumi struktuur. Universumi evolutsioon.

Hindamine:

Hinnatakse sisulühikirjelduses toodud mõistete teadmisi ja nendega seotud valemitega ülesannete lahendamise oskust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodi hindest 90% moodustub kahest kontrolltööst (45% + 45%), ülejäänud 10% tuleb tunnikontrollidest, praktilistest töödest ja muudest jooksvatest hinnetest. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad mõlemad KT hinded olema positiivsed ja kodutööd olema tehtud.

Õpilane peab olema osalenud vähemalt 80% tundidest. Vastasel juhul peab õpilane sooritama kursuse arvestustöö.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Negatiivse kontrolltöö hinde saab parandada kahe nädala jooksul pärast hinde välja panekut. Teisi hindeid järgi vastata ei saa.

Õppematerjalid:

Kohustuslik: J. Paaver "Mikro- ja megamaailma füüsika", veebitugi opik.fyysika.ee. Soovituslik E. ja V. Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile".

Video sellest, kuidas me seenel käisime