Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Lähiajalugu III

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2, 3
Aine: Ajalugu
Nimetus: Lähiajalugu III
Õpetaja: Kai Parman
Klass: 12KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi

Eesmärgid:

 

1) Loob seoseid 20. sajandi ja kaasaja vahel;

2)  mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi;

3) võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele;

4) leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid;

5) kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult.

 

Õpitulemused:

Maailm sajandivahetusel

1) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi;

2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu;

3) analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete kujunemist;

4) analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku;

5) selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma;

6) teab, kes olid Ronald Reagan, Mihhail Gorbatšov, Boriss Jeltsin, George Bush, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust;

7) seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee.

20. sajandi protsessid

1) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale;

2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning kirjeldab nende rakendumist igapäevaelus;

3) analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega;

4) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul, sh rahvusvaheliste organisatsioonide roll;

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism, genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG;

6) selgitab, mis arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegude toimepaneku;

7) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;

 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Maailm sajandivahetusel:

NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: Berliini müüri langemine, majanduslikud ja poliitilised reformid NSVL-s; kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju väärtushinnangutele; külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise kaardi muutumine; USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas; Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev revolutsioon, riikluse taastamine; uued pingekolded: Balkani kriis. ISESEISEV TÖÖ – rühmatööde lõpetamine ja kodutööde tegemine

Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris. Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule.

Muutused eluolus: naiste emantsipatsioon, sport, mood, massikultuur, kodumasinad.

Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti, internet, kosmoseajastu.

Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: kunst, kirjandus, arhitektuur, muusika.

Mitmekultuurilisuse kontseptsioon.

Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht.

Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO. Uue maailmakorra loomise katsed.

Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. Natsismikuriteod. Kommunismikuriteod. Genotsiid, etnilised puhastused.

Hindamine:

Kontrolltöö: : Kommunistliku süsteemi lagunemine ja Eesti taasiseseisvumine

Ettekanne: Massikuriteod

Arutlus 20. sajandi protsessid

Rühmatööd ja tunnitööd.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kontrolltöö, ettekanne ja arutlus on kõik  arvestuslikud hinded. 

Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete (6 kursust) artimeetilisest keskmisest, kui hinne jääb kahe hinde vahele, siis vaadatakse stuudiumi jooksul saadud KTde aritmeetilist keskmist.

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järgi vastamised on õpetajaga kokkuleppel vahetundide ajal. Järgi vastamised on suulised. Kursuse hinnet saab järgi vastata arvestuste nädalal suulise arvestusega, mis hõlmab kogu kursuse materjali.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid:             

Lähiajaloo õpikud  II, III.2017, Avita

Õpetaja ja õpilaste esitlused.

Video sellest, kuidas me seenel käisime