Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 3. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Majandus- ja ettevõtlusõpe (V)
Nimetus: 3. kursus
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 12IT, 12KU, 12LO, 12ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Osaleda võivad kõik 11. ja 12. klasside õpilased välja arvatud tehnoloogiaklassid

Maht:

17 auditoorset tundi + kodused ülesanded

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilasele erinevaid majanduse, ettevõtluse ja rahatarkuse teemasid. Arendada ettevõtlikkuspädevust; väärtus-, õpi- ja meediapädevust. Samuti suhtluspädevust.

Õpitulemused:

Majandus- ja ettevõtluskursusel nr 2 osalenud õpilane:
1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusteadmisi üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus;
2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ning ettevõtja;
3) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana;
4) valdab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

5) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, planeerib, uurib ning seejärel töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid.
6) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid;

7) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab seada eesmärke, vastutab ideede elluviimise eest ning rakendab meeskonnatöö võtteid

8) on tutvunud ringmajanduse põhimõtetega ning läbinud kolm ringmajanduse moodulit ja saanud vastavad sertifikaadid

9) oskab seada lühemaid ja pikemaid eesmärke ja võtta vastutust nende täitmise eest

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Majandus- ja ettevõtluskursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Varaklasside ABC
  • Finantskirjaoskus ja investeerimine
  • “Trollide lahing” – meediapädevuse simulatsioonimäng aktuaalsetel majanduse ja/või ettevõtluse teemadel
  • Äriplaan ja ettevõtte asutamine
  • Tööhõive ja tööturg, töötasu kujunemine, tööintervjuu
  • Isiklik- ja pere-eelarve
  • Ringmajandus (GirlsGoCircular programm)
  • Wise ettevõtluskooli moodulid
Hindamine:

Hindamine toimub mitteeristavalt (A/MA)

Kõik kursuse jooksul tehtud praktilised tööd peavad olema esitatud ning positiivse hindega hinnatud

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphinne kujuneb praktiliste tööde põhjal.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata praktilised kodused tööd tuleb järele teha kahe nädala jooksul.

Õpilane, kes on puudunud kursuselt kaks või rohkem korda, ei lõpeta seda positiivse hindega

Õppematerjalid:

„Majandusõpik gümnaasiumile” JA Tallinn 2018 Printon AS,

„Ettevõtlikkusest ettevõtteni” SA Teadlik Valik 2012

Roosaare, J; Truman, M “Kuidas saada rahatargaks” 2017

Roosaare, J "Rikkaks saamise õpik"

Saare, K “Kuidas alustada investeerimisega” 2022

ajaleht Äripäev; ajalehe Postimees ärikülg

rahvusvahelise programmi GirlsGoCircular veebimaterjalid

WISE ettevõtluskooli veebimaterjalid

Poudel, D “Trollide lahing” – meediapädevuse simulatsioonimäng gümnaasiumile

Video sellest, kuidas me seenel käisime