Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Eesti keele eksamiks ettevalmistus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Eesti keel
Nimetus: Eesti keele eksamiks ettevalmistus
Õpetaja: Helle-Mari Märtson
Klass: 12IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 70minutilist tundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane

1. kordab õigekeelsuses probleemseid kohti;
3. arendab kirjalikku väljendusoskust;
4. süvendab tekstiloomeoskust;
5. arendab tekstide analüüsimise oskust;
6. viimistleb sõnastust ja tegeleb stiilivaliku probleemsete juhtudega.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane
1. väljendab end nii suulises kui kirjalikus tekstis vastavalt kirjakeele normidele;
2. koostab vastavalt riigieksami nõuetele argumenteeritud ja piisavate näidetega arutleva kirjaliku teksti;
3. analüüsib ilukirjanduslikku, populaarteaduslikku või meediateksti detailselt ja erinevatest aspektidest lähtuvalt;

4. on avardanud silmaringi, näidete toomise oskust, sõnavara isikupärase kirjandi kirjutamiseks.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Ortograafia kordamine (kokku-lahkukirjutamine, suur-väike algustäht, kirjavahemärgistus). Lugemisülesannete lahendamine ja analüüs. Stiiliküsimustega tegelemine (kõnekeelsus, liialdatud kujundlikkus, kantseliit). Teksti sisuline planeerimine ja eeltööde analüüs. Argumenteerimine (ülesehitus ja toed; näited argumendi kinnituseks).

Hindamine:

Kursuse materjali omandamist hinnatakse järgnevate töödega:

1. II proovieksami lugemisosa (vabatahtlik, kui eelnev koondtulemus oli kõrgem kui 75 punkti);

2. II proovieksami kirjutamisosa (vabatahtlik, kui eelnev koondtulemus oli kõrgem kui 75 punkti);

3. grammatikatöö;

4. ühe kirjandi vm pikema teksti kirjutamine;

5. silmaringi, sõnavara töö.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete põhjal. AKui üks arvestuslikest hinnetest on "1" või "2", on maksimaalne kursusehinne "3". 

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete põhjal, kusjuures suurema kaaluga on 12. klassi kursuste hinded ja proovieksami hinded; mitterahuldav võib olla 1 kursuse hinne, kuid mitte viimase kursuse hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud õpilasel tuleb see vastavalt ettenähtud korrale järele vastata. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. 

Õppematerjalid:

A. Kiini ja A. Lunteri töövihik „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“;
T. Erelti "Eesti ortograafia".

Video sellest, kuidas me seenel käisime