Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Riigieksamiks ettevalmistuse kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Matemaatika lisakursus
Nimetus: Riigieksamiks ettevalmistuse kursus
Õpetaja: Karin Tepaskent
Klass: 12IT, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on anda süstematiseeritud teadmisi, ülesannete lahendamise oskusi ja praktilisi nõuandeid matemaatika riigieksami sooritamiseks.

Õpitulemused:

Kursusel osalenu omab süsteemseid teadmisi ja oskusi koolimatemaatikast, oskab neid rakendada ülesannete lahendamisel ja lahenduskäigu vormistamisel.

 

Kursuse lõpus õpilane:

teab

 • reaalarvudest ja avaldistest;
 • planimeetriast;
 • logarithm- ja eksponentfunktsioonidest;

tunneb

 • vektorit tasandil, joone võrrandit;
 • funktsioone ja nende grafikuid;
 • arvjada ja selle piirväärtust;
 • aritmeetilist ja geomeetrilist jada;
 • funktsiooni piirväärtusi ja tuletisi;
 • tõenäosusteooriat ja kirjeldavat statistikat;
 • integraali;
 • stereomeetriat;

oskab lahendada

 • võrrandeid ja võrratusi;
 • logaritm- ja eksponentvõrrandeid ja –võrratusi;
 • trigonomeetrilisi võrrandeid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 • Arvuhulgad ja avaldised        
 • Võrrandid ja võrrandisüsteemid        
 • Tekstülesanded          
 • Võrratused
 • Vektor tasandil. Joone võrrand.         
 • Trigonomeetria (avaldiste lihtsustamine, funktsioonid ja võrrandid)
 • Funktsioonid ja nende graafikud. Funktsiooni uurimine.
 • Aritmeetiline ja geomeetriline jada
 • Eksponent- ja logaritmfunktsioon. Eksponent- ja logaritmvõrrandid ja –võrratused.
 • Funktsiooni piirväärtus, tuletis ja tuletise rakendused.
 • Integraal         
 • Planimeetria   
 • Stereomeetria 
 • Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika
 • Kordamine enne eksamit. Mitmesuguste ülesannete lahendamine
Hindamine:

mitteeristatav (arvestatud – A või mittearvestatud – MA)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hinde A saamiseks:

 • peab kohal käima min 80% tundidest
 • osalema aktiivselt tunnitööst
 • on lahendanud iseseisvalt kordamisülesandeid.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Pole võimalik

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
 1) Kaldmäe, Kontson, Matiisen&Pais. Gümnaasiumi lai matemaatika VI. Stereomeetria. Matemaatika rakendused ja reaalsete protsesside uurimine. Avita 2021

2) Kursuse materjalid ja kordamisülesanded on kättesaadavad Stuudiumi TERAs

Soovituslik:

1) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I-II. Maurus

2) Veelmaa, A. (2020, 2021). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020 (2021). Maurus

Veebipõhised materjalid:

* Allar Veelmaa õppevideod gümnaasiumile (lingid jagab õpetaja jooksvalt Stuudiumi kaudu)

* Matemaatika riigieksami materjalid Harno kodulehelt https://innovesa.sharepoint.com/sites/SA_Innove_testide_keskus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksam%2FMatemaatika&p=true&ga=1

* Kurvits, J. (2018). Digivaramu matemaatika materjalid. https://e-koolikott.ee/kogumik/20179-Digioppevaramu-matemaatika-materjalid

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime