Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 5. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Hispaania keel (B1)
Nimetus: 5. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Varem läbinud 4 kursust.

Maht:

18-20 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Õppida lihtminevikku pretérito indefinido. Harjutada valikut kahe lihtmineviku (indefinido ja imperfecto) vahel. Õppida enneminevikku ja tulevikku. Tutvuda tingiva kõneviisiga, kui aega jääb. Korrata otse- ja kaudsihitise asesõnade kooskasutamist.

Omandada järgnevate teemade baassõnavara: välimus ja iseloom; biograafiad, tulevikuplaanid. Korrata oma päevast rääkimist (nüüd minevikus).

Õpitulemused:

Õpilane oskab rääkida minevikus oma päevast või reisielamustest. Oskab moodustada mõlemat lihtminevikku ja püüab neid reeglitest lähtudes kõnes kasutada. Oskab moodustada tulevikuvorme ja suudab kirjeldada oma tulevikuplaane.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad: biograafiad, reisielamused, tulevikuplaanid.

Grammatika: indefinido; imperfecto ja indefinido kasutamine; enneminevik, tulevik.

Hindamine:

Jooksvad hinded: dialoogid jm (vestlus)ülesanded. Suulistes vastamistes hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised). Ka on kursuses 1-3 arvestuslikku tööd, mis puudutavad nii grammatikat kui sõnavara.

Kursuse jooksul kodutööks antud veebiülesanded tuleb kindlasti ära teha.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Allikad:  Español en Marcha 2 ja 3; ELE 1 Curso de español para extranjeros.

Veebitugi: https://www.profedeele.es/, www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es/

Video sellest, kuidas me seenel käisime