Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 2. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Hispaania keel (B1)
Nimetus: 2. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilased on läbinud esimese kursuse või varem õppinud hispaania keelt.

Maht:

19-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Saada teadmisi hispaania kultuuriruumist, parandada hääldust, harjutada kuulamist, omandada hotelli reserveerimisel ja tee küsimisel-juhatamisel vajaminev põhisõnavara, osata rääkida oma päevaplaanist ja huvidest. Harjutada suuremaid arve, küsimuste esitamist,  sagedusmäärusi, ebareeglipäraste tegusõnade ja enesekohaste tegusõnade pööramist olevikus ja käskivat kõneviisi, omastavaid rõhulisi asesõnu.

Õpitulemused:

Õpilane saab hakkama hotellitoa reserveerimisega ja tee küsimise-juhatamisega, oskab rääkida oma huvidest, elukohast ja igapäevastest tegevustest, esitada nimetatud teemadega seotud küsimusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad: eluase, asjade asukoht ruumis; teejuhatus, liiklusvahendid; hotellitoa reserveerimine; päevaplaanist rääkimine;  Hispaania ajaplaanid/elurütm; huvid, ametid, sagedusmäärused.

Grammatika: kohamäärused, sagedusmäärused, sagedamini esinevad eessõnad, järgarvud, käskiv kõneviis teejuhatuses, verbide ebareeglipärane pööramine olevikus, enesekohased tegusõnad

Hindamine:

Jooksvad hinded: tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, paar kirjandit, veebiülesanded. Suulistes ülesannetes hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised). Ka on igas kursuses mõned arvestuslikud tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav. Puudumise korral tuleb hindelised õpiülesanded järele vastata. Tundides järjepidev kaasatöötamine võib kursusehinnet tõsta ja mittetöötamine langetada.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Español en marcha A1;Ele Nivel 1

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta.

Veebitugi: https://www.profedeele.es/, keel.punkt.ee, www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es/

Video sellest, kuidas me seenel käisime