Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kehaline kasvatus 4. kursus kehaliste võimete arendamine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 3
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus 4. kursus kehaliste võimete arendamine
Õpetaja: Eliise Saska
Klass: 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

21 praktilist tundi 

Eesmärgid:

Õpilane mõistab vastutust enda tervise ja vormisoleku hoidmisel kehaliste võimete arendamise, liikumise ja toitumise kaudu.

Mõistab erinevate kehalise võimekuse testide eesmärki.

Õpilane on regulaarselt kehaliselt aktiivne ja järgib tervisliku liikumise põhimõtteid.

Arendab regulaarselt enda kehalist võimekust kokkulepitud perioodil lähtudes testide tulemustest ja koostatud treeningplaanist.

 

Õpitulemused:

Leiab endale sobivaid treeningvõimalusi ja -meetodeid lähtuvalt isiklikust eesmärgist.

Teab erinevaid treenimisvõimalusi ja -meetodeid.

Arendab regulaarselt enda kehalist võimekust kokkulepitud perioodil lähtudes testide tulemustest ja koostatud treeningplaanist.

Annab hinnangu enda kehalistele võimetele ja eesmärgi täitmisele.

Annab hinnangu enda liikumise ja toitumise tasakaalule ja seab selle kohta lühiajalise eesmärgi ja loob tegevuskava.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Yumuuv keskkonna väljakutsetes osalemine, aktiivsusmonitori kasutamine

Oskustega seotud kehalised võimed (tasakaal, koordinatsioon, liigutuste kiirus, võimsus, reaktsioonikiirus, liikumise kiirus)

Tervisega seotud kehalised võimed ja kehakoostis (Vereringe- ja hingamis -elundkonna vastupidavus, Lihasjõud ja - vastupidavus, Painduvus, Kehakoostis)

Pallimängud- frisbee, pesapall, spikeball

Kehalise võimekuse testid (kõverdatud kätega ripe kangil, paigalt kaugushüpe, 20m lõikude vastupidavus-kordusjooks, koormustest)

 

Hindamine:

Aktiivsushinded aktiivse osalemise eest kehalises kasvatuses. Kursus jääb arvestamata, kui puudumisi on rohkem kui 1/3 kursuse tundidest.

Õpilaste kehalisi võimeid hinnatakse kontrolltesti soorituse põhjal - õpilane annab endale hinnangu 5- palli süsteemis lähtuvalt füüsilistest testidest ning analüüsib oma oskuste taset


Tervislikel põhjustel vabastatud õpilaste hindamisel annab õpetaja lisaülesande ( õpetaja abistamine, esseede või sporditeemaliste referaatide kirjutamine, spordikellaga liikumine ja püstitatud eesmärkide täitmine jms). Praktiliste oskuste hindamisel lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Õppeprotsessi hindamisel võetakse arvesse:

kursuse alguses ja lõpus sooritatud kehaliste võimete testid,

spordipäevast osavõtt

õpilase eneseanalüüs

tundidest osavõtt/aktiivsus

Õppeprotsessi hindamise valib õpetaja lähtuvalt  õppeaine eripärast, õpilase vanust, võimetest ja arengust.

Kõik kursusel saadud hinded on võrdse kaaluga. Kursusehinne kujuneb kõikide hinnete keskmisest.

Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Tuleb ka hinne aktiivsuse eest kehalise kasvatuse tundide eest, mis on seotud õpilase kohalkäimisega.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete keskmisest

 

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kehalise kasvatuse hindelise soorituse likvideerimiseks on aega kaks nädalat alates võlgnevuse tekkimisest, mis märgitakse Stuudiumisse T tähega ning lisakommentaarina kuupäev, mis ajani on võimalik hinnet järele vastata.


Võlgnevuse likvideerimata jätmisel läheb Stuudiumisse sisse "2", mida ei ole võimalik enam järele vastata.


Tervislikel põhjustel tekkinud võlgnevuste korral likvideeritakse need kokkuleppel õpetajaga.


Puudutud tunde saab järele vastata konsultatsioonitundide ajal kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

EOK, ainealased raamatud ja artiklid.

Video sellest, kuidas me seenel käisime