Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kehaline kasvatus 4. kursus VÕIMLEMINE

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 3
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus 4. kursus VÕIMLEMINE
Õpetaja: Eliise Saska
Klass: 11KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:
 • Arendada õpilaste kehalisi võimeid ( jõud, vastupidavus, koordinatsioon, tasakaal)
 • Õpetada spordiala terminoloogiat ja tehnilisi elemente 
 • Anda õpilastele teadmised kehalise aktiivsuse vajalikkusest ja kujundada nende positiivset suhtumist tervislikku eluviisi
 • Suunata õpilasi olema igapäevaselt kehaliselt aktiivne

 

 • edasi liikumisoskused maal ehk kõndimis-, jooksmis-, hüppamis-, ronimisoskus ja nende rakendamine liikumisharrastuses, spordialades, rütmis ja muusika saatel, tantsus ja koostööd tehes 
 • oskus liikuda vahendil.
 • oskus on seotud igapäevase liikumisega, harrastus- ja sportlikku tegevusega, kus edasiliikumiseks kasutatakse vahendit 
 • oskus kontrollida keha asendites, liikumisel ja nende kombinatsioonides

 

Õpitulemused:
 • Õpilane omandab spordialased tehnilised elemendid
 • Õpilane oskab võrrelda ja analüüsida enda eelnevat füüsilist taset ja tulemusi
 • Õpilane jälgib sportlikus tegevuses ohutusnõudeid ja oskab abistada sagedamini juhtuvate sporditraumade korral
 • sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid võimlemises -  julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 • Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele lihasrühmadele.
 • Harjutused akrobaatikas, airtrackil ja kangil.
 • Võimlemise kombinatsioon vahendiga.
 • Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.
 • Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 
 • Grupis võimlemiskava loomine ja esitamine, kehalise võimekuse test (hüpitsaga hüppamine, ripe kangil, tasakaaluharjutus, painduvus) 
Hindamine:
 • Aktiivsushinded aktiivse osalemise eest kehalises kasvatuses. Kursus jääb arvestamata, kui puudumisi on rohkem kui 1/3 kursuse tundidest.
 • Õpilaste kehalisi võimeid hinnatakse kontrolltesti soorituse põhjal - õpilane annab endale hinnangu 5- palli süsteemis lähtuvalt füüsilistest testidest ning analüüsib oma oskuste taset
 • Tervislikel põhjustel vabastatud õpilaste hindamisel annab õpetaja lisaülesande ( õpetaja abistamine, esseede või sporditeemaliste referaatide kirjutamine, spordikellaga liikumine ja püstitatud eesmärkide täitmine jms). Praktiliste oskuste hindamisel lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Õppeprotsessi hindamisel võetakse arvesse:

 • kursuse alguses ja lõpus sooritatud kehaliste võimete testid,
 • spordipäevast osavõtt
 • õpilase eneseanalüüs
 • tundidest osavõtt/aktiivsus

Õppeprotsessi hindamise valib õpetaja lähtuvalt  õppeaine eripärast, õpilase vanust, võimetest ja arengust.

Kõik kursusel saadud hinded on võrdse kaaluga. Kursusehinne kujuneb kõikide hinnete keskmisest.

Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Tuleb ka hinne aktiivsuse eest kehalise kasvatuse tundide eest, mis on seotud õpilase kohalkäimisega.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete keskmisest

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kehalise kasvatuse hindelise soorituse likvideerimiseks on aega kaks nädalat alates võlgnevuse tekkimisest, mis märgitakse Stuudiumisse T tähega ning lisakommentaari kuupäev, mis ajani on võimalik hinnet järele vastata.
Võlgnevuse likvideerimata jätmisel läheb Stuudiumisse sisse "2", mida ei ole võimalik enam järele vastata.
Tervislikel põhjustel tekkinud võlgnevuste korral likvideeritakse need kokkuleppel õpetajaga.
Puudutud tunde saab järele vastata konsultatsioonitundide ajal kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:
 •  Ainealased raamatud ja artiklid
 • Internetis saadaval olevad EOK materjalid

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime