Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni tuletis. IX kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Kitsas matemaatika
Nimetus: Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni tuletis. IX kursus
Õpetaja: Svetlana Goidina
Klass: 11KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Gümnaasiumi matemaatikaõpetusega taotletakse, et kooli lõpetaja:
1) arutleb loogiliselt, suudab oma seisukohti põhjendada ja vajadusel tõestada;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse mõistes matemaatilise mudeli rakendamise võimalikkust;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliste meetoditega;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid, suudab luua probleemi lahendamiseks mitmeetapilise kava ja kava rakendamisel lahendab probleemülesandeid;
5) suudab eristada olulist infot vähemolulisest, oskab infot esitada erinevate IKT vahenditega;
6) oskab leida optimaalseimat teed probleemi lahendamiseks kasutades ka IKT-vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat;
8) rakendab matemaatikateadmisi igapäevaelus ja edasistes õpingutes.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

   1. Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid;

   2. Lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul;

   3. Selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust;

   4. Leiab funktsioonide tuletisi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppesisu

Funktsioonide y = sin x, y = cos x, y = tan x graafikud. Mõisted arcsin m, arccos m ja arctan m. Näiteid trigonomeetriliste põhivõrrandite lahendite leidmise kohta.

Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Joone puutuja tõus, puutuja võrrand. Funktsioonide y = xn  (n∈Z), y = ex, y = ln x tuletised. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised. Funktsiooni teine tuletis. 

Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Niipuudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat    tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Kontrolltööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:

5 -> 90-100%, 4 -> 75-89%, 3 -> 50-74%, 2 -> 20-49%, 1 -> 0-19% (sh tegemata töö).

Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub kursuse kahe kontrolltööde põhjal. Kursuse kõik kontrolltööd peavad olema sooritatud. Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus. Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelevastamisele ei kuulu.

Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

1) Afanasjeva jt. (2012). Gümnaasiumi kitsas matemaatika VI. Funktsioonid II. Avita 

2) Lepmann, L jt Matemaatika XI klassile, Koolibri 2013

3) Kaldmäe, K jt Gümnaasiumi lai matemaatika III, Avita 2018

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime