Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kunst I kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 3
Aine: Kunst
Nimetus: Kunst I kursus
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 10IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

18-19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Anda põgus ülevaade kunstiajaloost. Tutvustada kunstikultuuri arenemise kulgu. Kujundada oma arvamus kunstiloost. Tegeleda eneseväljendusega. Õpiks hindama kunsti. Oskab kunstiteost vaadata, analüüsida ning kujundada oma seisukoht. Soovib külastada kunstinäitust. Oskab avaldada oma arvamust käsitletud teemadest ning oma arvamust põhjendada. Oskab luua teooriat illustreerivaid loovtöid.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb ja teab käsitletud teemade põhipunkte ning oskab avaldada oma arvamust antud teemadel. Tunneb tähtsamaid kunstnike, ehitisi ja skulptuure. Teab kunstiajastuid, stiile ning oskab neid võrrelda. Mõistab inimese kujunemise rolli ja ajastute muutumist. Õppija teab kunsti- ja visuaalkultuuri ajaloo põhistruktuuri. Õpilane julgeb algatada vestlust, esitada küsimusi, oskab kaasa rääkida kunstiajaloo teemadel. Saab hakkama loovtööga, mis illustreerib käsitletud teemasi. Oskab oma tööd reflekteerida. Külastab kunsti väljapanekut, käib iseseisvalt kultuuriasutustes ja -sündmustel, oskab leida ning kriitiliselt hinnata eri keskkondades pakutavat infot. Õppija järgib üldiselt autoriõiguse seadust visuaalide loomisel, tarbimisel ja jagamisel. Hindab visuaalkultuuri mitmekihilisust, oskab austada kaaslaste erinevat maailmavaadet. Õpilane on enesekindel, julge ja laia silmaringiga.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus keskendub kunstiajaloole ja kultuuriloole esiajast kuni realismi-romantismini. Tutvutakse mälestistega, monumentidega, arhitektuuriga, maalikunstiga, skulptuuridega, olulistema esindajatega jne. Kursuse jooksul sooritatakse mõned illustreerivad loovtööd (tunnitööd). Iga teema lõpetab hindeline teadmiste kontroll. Kursuse lõpus toimub fotolavastuse ülesanne, kus õpilane üksi või paarilisega lavastab kursuse viimase teema juures mõne maali või skulptuuri.

Kunst toetab õppija loovust ja isiksuseomadusi, mis annavad eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uut viisi lahendada, jõuda originaalsete, kasulike, eetiliste ja vähemalt looja jaoks soovitud tulemusteni. 

Hindamine:

Kursusel on kõik nn kontrolltööd ja fotolavastus kohustuslikud sooritada.
Kontrolltöö (punktidega tööd), tunnitöö hinne (maal ja/või joonistus), iseseisev rühmatöö (fotolavastus)
Tunnitöö hinne lähtub õpilase usinusest ja tahtest tööd teha.
Fotolavastuses: hea idee, põnev sooritus, edukas meeskonnatöö, töö analüüs, enesekriitika, teemast kinni pidamine + õige ajastu valimine.

Kursuse jooksul hinnatakse kontrolltöid, tunnitööd (praktiline loovtöö: maal, joonistus vm)
ja fotolavastust. Kui kõik tööd on sooritatud positiivsele tulemusele siis
keskmisest hindest kujuneb kursusehinne. Kui kursuse jooksul kogutakse
kaks kahte või ühte siis maksimaalne hinne, mis on võimalik saada on "3". Kui
jooksvate hinnete seas on üks puudulik, siis maksimaalne hinne, mida on
võimalik saada on "4". Kui fotolavastus jääb õigeks ajaks esitamata, siis ei ole enam maksimaalset hinnet võimalik saada!
Kontrolltööde hindamine:
90%- 100% on hinne "5",
75%- 89% on hinne "4",
50%- 74% on hinne "3",
20%- 49% on hinne "2",
0% -19% on hinne "1".
Puudumisest tingitud tegemata tööd tuleb sooritada kahe nädala jooksul.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse jooksul hinnatakse kontrolltöid, tunnikontrolle/pilditöid, tunnitööd ja fotolavastust. Kui kõik tööd on sooritatud positiisele tulemusele siis keskmisest hindest kujuneb kursusehinne. Kui kursuse jooksul kogutakse kaks kahte siis maksimaalne hinne, mis on võimalik saada on "3". Kui kursuse jooksul on üks kaks või üks siis maksimaalne kursusehinne on "4". Kõik teooria tööd on kohustuslikud sooritada.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga. TTG järelvastamine neljapäeviti (kümne koolipäeva jooksul alates töö hinde teada saamisest, stuudiumis) Kuid kui on kolm ja enam tööd on hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk”, või on töö jäänud tegemata mõjuva põhjuseta tuleb õpilasel sooritada kursuse lõpus individuaalne arvestus. Arvestuse nädalal ei ole võimalik vastata ükskuid töid (v.a viimane kontrolltöö).

Õppematerjalid:

Kursuse jooksul õpetajalt. Pildivalik Teras. E-koolikott keskkond ja klassist on võimalik laenutada õpikuid.

Video sellest, kuidas me seenel käisime