Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: RE

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Eesti keel
Nimetus: RE
Õpetaja: Katrin Roodla
Klass: 12KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

17 tundi

Eesmärgid:

Korrata õigekeelsust, parandada keelekasutust, harjutada tekstianalüüsi, valmistuda riigieksamiks.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning väljendada oma mõtteid kirjandis;

2)suudab mõista erinevat liiki tekste, lahendada lugemisülesandeid;
3) oskab kasutada õigekeelsussõnaraamatut;
4) valdab eesti kirjakeelt.
 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kirjutamine
Arutleva kirjandi kirjutamine eri tüüpi  alustekstide põhjal.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

Lugemine
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine.
Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).

 

Hindamine:

Arvestuslikud hinded: proovieksam, õigekirja kontrolltöö, kirjandi kavandamine, teemamapp, silmaringiülesanne. Lisaks saadakse hindeid vajadusel tunni- või kodutööde eest, need hinded kallutavad kursusehinnet juhul, kui see jääb kahe vahele.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul saadud hinnetest. Kui mitterahuldavaid või nõrku hindeid on kaks või rohkem, tuleb kursusehinne mitterahuldav. Kui üks töö on sooritatud mitterahuldavale hindele või sooritamata, siis ei ole kursusehinne kõrgem kui rahuldav. Kui õpilane on puudunud 1/3 või rohkem tundidest, ei saa kursusehinne olla kõrgem kui rahuldav.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused saab likvideerida järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul või sooritades kursuse arvestustöö.

Õppematerjalid:

T. Erelti "Eesti ortograafia", töölehed ja materjalid õpetaja käest.

Video sellest, kuidas me seenel käisime