Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Meedia ja mõjutamine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 3
Aine: Eesti keel
Nimetus: Meedia ja mõjutamine
Õpetaja: Katrin Roodla
Klass: 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

-

Maht:

19 tundi

Eesmärgid:

1. Anda ülevaade meedia liikidest, meediatekstide eripärast ja arendada oskust suhtuda meediasse teadlikult ning kriitiliselt.

2. Parandada õigekeelsusoskust.

3. Valida ja kasutada erinevaid meediakanaleid.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:

  1. tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni ning olulisi tekstiliike;
  2. teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi;
  3. on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest;
  4. on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja audiovisuaalses kontekstis;
  5. tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis;
  6. eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast;
  7. tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted;
  8. analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel;
  9. oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid keelevahendeid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: teadmised, isiklik kogemus, kultuuritaust. Tekstide liigitamine ja analüüs. Olulisemad meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus). Keel info ja suhteloome teenistuses.

Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviajakirjad, raadio- ja telekanalid, internet, paber- ja on-line-väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutus- ajakirjanduse erinevused. Kirjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti esitusviisid ning vahendid. Meediatekstide usaldusväärsus.

Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Manipuleerimine, meediaeetika ja meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, info allikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Meedia retoorika ja argumendid.

Reklaami liigid, sihtrühmad ja kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlikud keele ja tähelepanu äratamise võtted. Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.

Hindamine:

Arvestuslikud hinded: 1 lugemisülesanne, 1 kirjand, 2 kontrolltööd, ise loodud meediatekst rühmatööna valminud ajalehes, ettekanne, uudiste lühikokkuvõtted. Protsessihinded saadakse vajadusel tunni- ja kodutööde eest. Kirjandit ja lugemisülesannet hinnatakse  riigieksami hindamiskriteeriumide järgi. Ettekande ja uudiste lühikokkuvõtete hindamiskriteeriumid on kirjas vastavas TERA kaustas. Mitterahuldavalt sooritatud või esitamata arvestuslik töö tuleb järele vastata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb arvestuslikest hinnetest; suurema kaaluga on kirjandi, lugemisülesande ja kontrolltööde hinded. Kui mitterahuldavaid või sooritamata töid on 2 või rohkem,  siis on kursusehinne mitterahuldav; ühe mitterahuldava või sooritamata töö puhul ei saa kursusehinne olla kõrgem kui rahuldav. Kui õpilane on puudunud tundidest 1/3 või rohkem, ei saa kursusehinne olla kõrgem kui hea.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete põhjal, seejuures ei tohi vähemalt rahuldava hinde saamiseks olla nende hulgas rohkem kui üks mitterahuldav ega viimane kursus hinnatud mitterahuldavalt. Suurema kaaluga on 12. kl kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused saab likvideerida vastavalt koolis kehtestatud korrale järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul või arvestuste nädalal (NB! tööd on võimalik järele vastata ühe korra).

Õppematerjalid:

K. Kask „Meedia mõju“; E. Tisler, L. Tankler ”Meedia ja mõjutamine”; R. Bobõlski, M. Ross ”Johannes 2” õpik ja töövihik; töölehed ja jaotmaterjalid õpetaja käest, materjalid TERAs.

Veebitugi: Eesti Keele Instituudi õigekeelsussõnaraamat 2018 http://www.eki.ee/dict/qs/, eesti keele käsiraamat http://www.eki.ee/books/ekk09/, keelenõuanne http://keeleabi.eki.ee/.

Video sellest, kuidas me seenel käisime