Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise üldkeel V

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel V
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11LO, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt läbitud inglise üldkeele kursused I-IV

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Õpilane oskab kirjutada aruannet (report) ja seotud teksti etteantud žanris (narrative writing) Sõnavara teemad: Inimese mõõde (things that make us humans); raamatud, kirjandus ja lugemine; filantroobid.  Õpilane oskab kirjeldada trende (describing trends)

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral eelpool nimetatud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks tundides õpitut.Inglise üldkeel V on viies kuuest gümnaasiumiastme inglise keele kursusest, mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine tasemelt B1 tasemele B2. Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist (peamiselt kinnistavad harjutused õpikuga seotud töövihikus) kinnistamaks auditoorsetes tundides õpitut.

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub vähemalt üks kontrolltöö; üks hindeline kirjutamisülesanne (report); üks suuline esitlus rühma- või paaristööna.

Kõik eelpoolnimetatud ülesanded on sellel kursuse lahutamatu osa ja peavad kursuse lõpuks olema tehtud positiivsele hindele.

Õpilaste teste hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Lisaks saavad õpilased hindeid "jooksvalt" - tunnitööd, jutustamine, kodused tööd, monoloogid, projektid jms, millest moodustub kursuse lõpus arvestuslik hinne, sinna hulka kuulub ka koduste tööde tegemine ning tundides kohal käimine ning aktiivne osalemine.

Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% Kui hinnete keskmine jääb Stuudiumis kahe hinde vahele, on määrava tähendusega eelpool mainitud protsessihinne, kuna see koosneb 10+ märkmest/hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars  Student's Book " New Headway Advanced"
John and Liz Soars " New Headway Advanced" Teacher's Book
John and Liz Soars " New Headway Advanced" Class Audio CD-s 

Headway veebimaterjalid 

https://elt.oup.com/student/headway/?cc=it&selLanguage=it

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime